Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 47/15)

Pobierz tekst wyroku

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Trybunał przyjął za podstawę orzekania bezpośrednio stosowalne przepisy Konstytucji oraz zaskarżoną ustawę o Trybunale, z wyłączeniem przepisów, które dotyczą trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i mogłyby mieć zastosowanie w rozpatrywanej sprawie. Nie jest bowiem dopuszczalne, aby te same przepisy były równocześnie podstawą i przedmiotem orzekania.

 • Apel
  Uchwała nr 61/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 marca 2016 r.
  Apel do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Apel
  Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r.
  Apel do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, w szczególności zrealizowanie zaleceń wskazanych w opinii Komisji Weneckiej przedstawionej w dniu 11 marca 2016 r. Zalecenia Komisji Weneckiej dotyczą m.in. bezzwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Apel
  Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Komitetu Helsińskiego z dnia 16 marca 2016 r.
  Apel do Prezes Rady Ministrów o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Opinia
  Opinia Amicus Curiae Fundacji im. Stefana Batorego
  Ustawa z 22 grudnia 2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Amicus Curiae Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Ustawa z 22 grudnia 2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Amicus Curiae Krajowej Izby Radców Prawnych
  Ustawa z 22 grudnia 2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Amicus Curiae Naczelnej Rady Adwokackiej
  Ustawa z 22 grudnia 2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Wniosek
  Wniosek Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z 22 grudnia 2015 r. z Konstytucją
 • Wniosek
  Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z 22 grudnia 2015 r. z Konstytucją
 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z 22 grudnia 2015 r. z Konstytucją
 • Stanowisko
  Opinia Prokuratora Generalnego
  Ustawa z 22 grudnia 2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją. Stanowisko zostało wycofane przed rozprawą.
 • Apel
  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 12 marca 2016 r.
  Apel do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności o niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.
 • Apel
  Uchwała nr 55/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. powinien być niezwłocznie opublikowany. Odmowa opublikowania tego wyroku stanowi rażące naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Apel
  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie publicznych wypowiedzi odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
  Apel o przestrzeganie podstawowych zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji, w tym zasady trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
 • Apel
  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2016 r.
  Apel do Prezesa Rady Ministrów o wykonanie ciążącego na nim obowiązku opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Stanowisko
  List Prokuratora Generalnego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
  Prokurator Generalny nie akceptuje działań podejmowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Nie będzie uczestniczył w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Trybunał nie orzeka na podstawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r.

  Sytuacja ta może natomiast stać się przedmiotem kontroli przestrzegania prawa przeprowadzonej przez Prokuratora Generalnego (który jednocześnie jest Ministrem Sprawiedliwości).
 • Apel
  Uchwała na 24/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Wyroki Trybunału są ostateczne a żaden organ Państwa nie uprawniony do badania ich zgodności z prawem. Prezes Rady Ministrów RP powinien natychmiast opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. Odmowa publikacji wyroku stanowi naruszenie Konstytucji.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  Brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie pozbawia go mocy powszechnie obowiązującej i nie zwalnia nikogo z jego stosowania. Zgodnie z art. 190 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w w sprawie wystąpienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia 2016 r.
  Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie ma żadnych uprawnień do kontroli orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Tego typu wypowiedzi są próbą wywierania wpływu i zastraszania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Godzą równie w trójpodział władzy zagwarantowany w Konstytucji jako jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego.
 • Apel
  Przemówienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  Sędziowie nie powinni stosować aktów prawnych, których niezgodność z Konstytucją została stwierdzona w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału, nawet jeśli nie został opublikowany Dzienniku Ustaw, jest wiążący i ostateczny.

  Stan sądownictwa konstytucyjnego służy za papierek lakmusowy realnego demokratyzmu. Zwłaszcza bowiem wtedy, gdy następuje swoista fuzja funkcji władzy ustawodawczej i wykonawczej (a tak działa tzw. system parlamentarno – gabinetowy), musi istnieć silna przeciwwaga dla niemal omnipotentnej legislatury.
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce
  Odmowa zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powtórny wybór sędziów na miejsca już zajęta, odmowa publikacji i uznania wyroków wydanych w imieniu Rzeczpospolitej oznacza odstąpienie od obowiązującego porządku konstytucyjnego bez zmiany Konstytucji. Oznacza prymat siły nad prawem.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
  Nawet nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wiążący i ważny.
 • Apel
  Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Kolegium NSA apeluje do władz o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich.

  Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 1/04/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  Obowiązek bezzwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika z dyspozycji art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten jest bezwarunkowy. Organ zobowiązany do publikacji nie ma kompetencji do oceny prawidłowości wyroku jako ewentualnej przesłanki odmowy publikacji.
 • Stanowisko
  Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
  Najwyższe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym i Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygają powierzone im spory w sposób ostateczny.

  Zapowiedź możliwości podjęcia przez Prokuratora Generalnego jakichkolwiek działań wobec sędziów narusza niezbywalne prawo wszystkich obywateli do niezależnego sądownictwa.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w kwestii obecnego stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce
  Eksperci podkreślają, że prace Sejmowemu Zespołu ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, powinny być podzielone na dwa etapy. W pierwszym powinno się rozstrzygnąć kwestię publikacji wyroku Trybunału z 9 marca oraz zaprzysiężenia sędziów. Dopiero w drugim etapie powinno się wypracować rozwiązania w sprawie organizacji trybu prac Trybunału Konstytucyjnego.
 • Stanowisko
  Stanowisko polskich Absolwentów Harvardu
  Apel do Prezydenta o zaprzysiężenie trzech legalnie wybranych Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i do Pani Premier Beaty Szydło o publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego.