Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pobierz tekst ustawy

Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących przejrzystości działania sądu w postępowaniu karnym.

  • Opinia
    Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
    Zmiany poszerzające zakres jawności postępowania karnego należy ocenić pozytywnie.

    Wyjątkiem jest jednak szkodliwe rozwiązanie tworzące szczególną postać władzy prokuratora nad sądem. Sprzeciw Prokuratora dotyczący kwestii wyłączenia jawności rozprawy w sprawach karnych będzie wiążący dla sądu. Nawet pomimo zaistnienia prawnie doniosłych i uzasadnionych okoliczności, sąd nie będzie władny wyłączyć jawności rozprawy, jeśli sprzeciwi się temu prokurator. Stanowisko prokuratora nie będzie podlegać żadnej kontroli.

    Tworzy to ryzyko instrumentalnego wykorzystywania jawności do celów innych niż ochrona praworządności i interesu społecznego.