Ustawa prawo oświatowe

Pobierz tekst ustawy

 • Apel
  Apel Członków i Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy
  Prosimy o niepodpisywanie ustaw oświatowych. Reforma przygotowana przez Minister Annę Zalewską nie uwzględnia specyfiki obszarów wiejskich. Likwidacja gimnazjów obniży szanse edukacyjne dzieci ze środowisk wiejskich. Zmniejszy upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Spowoduje, iż powstanie grupa dzieci z najbiedniejszych środowisk, które będą kończyły edukację na 8 klasie. W szczególny sposób zagrozi małym wiejskim szkołom, które zostały uratowane przed likwidacją przez przejęcie ich przez inne organy prowadzące - stowarzyszenia zakładane przez rodziców i nauczycieli.

  Pełen tekst apelu poniżej.

Rządowy projekt ustawy prawo oświatowe (druk sejmowy nr 1030)

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

Projekt zakłada likwidację gimnazjów i wprowadza nową strukturę szkolnictwa: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia, 2-letnią szkołę branżową drugiego stopnia, szkołę policealną.

 • Apel
  Wniosek Federacji Inicjatyw Oświatowych o zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej ws. głosowania nad prawem oświatowym
  Prosimy Posłów o głosowanie w zgodzie z wiedzą i sumieniem, a nie z dyscypliną partyjną. Dobra szkoła wymaga dobrego prawa stanowionego ponad podziałami partyjnymi i w konsensusie. Dobre prawo może powstać jedynie w wyniku rzetelnych konsultacji. Nie jest możliwe rzetelne i sumienne przygotowanie dobrego prawa w krótkim czasie.

  Uważamy, iż prawo oświatowe powinno być stanowione rzetelnie i sumiennie. Jest to możliwe tylko ponad podziałami partyjnymi. Dlatego też wnioskujemy o zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej i możliwość głosowania zgodnie z wiedzą i sumieniem.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Reforma w takim kształcie będzie oznaczać dla samorządów gigantyczny wysiłek organizacyjny i wielkie, nieplanowane wydatki, i to w momencie, gdy priorytetem winna być możliwie najlepsza absorbcja prorozwojowych środków unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020. Zaś dla wspólnot samorządowych oznaczać będzie sytuację niepewności, zagubienia i utraty zaufania do organów samorządu.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Uwagi Stołecznego Towarzystwa Oświatowego
  Zamiar likwidacji gimnazjów uważamy za nietrafny, ponieważ po trudnych początkach gimnazja stały się ośrodkami nowoczesnej edukacji z kadrą wyspecjalizowaną w pracy z uczniami. Sukcesy polskich gimnazjalistów nie pozostawiają wątpliwości co do rezultatów kształcenia w większości tego typu szkół.

  Ogromny zakres zmian całej struktury szkolnej został zaproponowany bez pogłębionej analizy sytuacji, a niezwykle krótki czas realizacji reformy zapowiada zamieszanie i dezinformację. Zmiana ustroju oświaty powinna być wprowadzana z odpowiednim, co najmniej 3 letnim vacatio legis.

  Tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
  Stowarzyszenie negatywnie ocenia projekt ustawy i protestuje przeciw likwidacji ok. 7,5 tysiąca gimnazjów, kształcących na poziomie ponadpodstawowym ok. 1 mln uczniów.

  Stowarzyszenie zwraca również uwagę, że zmiany ustroju szkolnego spisują na straty efektywną edukację
  uczniów obecnych klas 5 i 6 - będą oni realizować tymczasową (nie istniejącą jeszcze i mającą małe szanse na dobre przygotowanie w tak krótkim czasie) podstawę programową.

  Tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia ruchu Społecznego "Obywatele dla edukacji"
  Oświatą nie powinna być elementem z natury zmiennego układu politycznego. Restrukturyzacja szkół nie podniesie jakości edukacji. Ważne są nowoczesne narzędzia edukacji, których w proponowanej reformie brakuje: podnoszone kompetencje nauczycieli, pielęgnowany bezprzemocowy system monitorowania jakości pracy szkół, czyli ewaluacje zamiast kontroli kuratoryjnych.

  Tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji Przestrzeń dla Edukacji dotycząca projektu zmian w ustawie o systemie oświaty
  W toczącej się debacie na temat zmian w ustawie, nie pojawiają się żadne argumenty merytoryczne, uzasadniające zakres proponowanych zmian.

  Minister Zalewska, uzasadniając reformę powołuje się na ustalenia z debat „Rodzic. Uczeń. Nauczyciel. Dobra zmiana”, niestety do dziś dnia raporty z tych spotkań nie zostały upublicznione, wobec czego jakiekolwiek powoływanie się na ustalenia z tychże debat, jest nieuprawnione.

  Tekst opinii wraz z uwagami szczegółowymi poniżej.
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich
  Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich wyraża stanowczy sprzeciw wobec reform wprowadzanych obecnie w systemie oświaty. Uważamy, że nie odpowiadają na potrzeby uczniów i nie służą dobrze poprawie standardów kształcenia.

  Pełen tekst opinii poniżej.