Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa daje prokuratorowi  uprawnienie do zgłoszenia – przez cały czas trwania postępowania przed sądem I instancji, a więc już po skierowaniu aktu oskarżenia do tego sądu – wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. W takim przypadku sąd ma być związany stanowiskiem prokuratora.

  • Stanowisko
    Opinia Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
    Wskazany akt prawny zawiera kolejną regulację zwiększającą władzę prokuratora nad sądem.

    Powyższe rodzi ryzyko arbitralności działań Prokuratury. Istnieje zagrożenie, że wnioski o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia nie będą motywowane merytorycznymi przesłankami, lecz chęcią uniknięcia „przegranej” przed sądem. Zmiany otwierają też furtkę dla nieuzasadnionego oportunizmu (faktycznego lub procesowego), czyli woli odstąpienia od ścigania przestępstwa (popierania aktu oskarżenia) pomimo istnienia uzasadnionych podstaw do jego ścigania.