Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Jedną z głównych zmian wprowadzanych tą nowelizacją są zmiany w zakresie procedury wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W świetle proponowanej przez nowelizację procedury, uzupełnienie ewentualnego wakatu na tym stanowisku będzie przebiegło pod pełną kontrolą władzy wykonawczej.

Do czasu uzupełnienia stanu osobowego w Sądzie Najwyższym podmiotem kierującym i reprezentującym Sąd Najwyższy będzie, nieznana Konstytucji RP, instytucja sędziego, któremu Prezydent RP powierzył kierowanie Sądem Najwyższym (podobne rozwiązanie wprowadzono w przypadku sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego).

 • Stanowisko
  Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Ustawa wprowadza procedurę wyłaniania prezesa Sądu Najwyższego - jednego z najważniejszych organów sądownictwa w Polsce w sposób zupełnie zależny od władzy wykonawczej.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2390)

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Jest to przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa w celu osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie wpływu na funkcjonowanie Sądu Najwyższego poprzez nieznaną Konstytucji RP instytucję „sędziego pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.”

  Konstytucja RP kierowanie pracami Sądu Najwyższego powierza jedynie Pierwszemu Prezesowi SN, powoływanemu przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

  W konkluzji opinii podkreślono, że proponowane zmiany nie realizują zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce.

  Tekst opinii poniżej.