Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst ustawy wraz z uzasadnieniem

 • Stanowisko
  Wniosek organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i samorządu terytorialnego
  Proponowana zmiana - rozszerzenie kryteriów nadzoru regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego jest odejściem od treści projektu nowelizacji uzgodnionej przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  Postuluje się zatem utrzymanie stanu obecnego - nadzoru wyłącznie pod kątem legalności i zgodności ze stanem faktycznym.

  Pełen tekst wniosku poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
  Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego powinien być sprawowany wyłącznie pod kątem legalności. Natomiast projekt wprowadza dodatkowe kryteria nadzoru: rzetelności i gospodarności, co jest niezgodne z art. 171 Konstytucji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Apel
  Apel organizacji samorządowych do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego
  Zgodnie z nową ustawą RIO będą mogły kontrolować samorządy również pod względem gospodarności i rzetelności. Dodatkowo, kontrola w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową, będzie mogła być prowadzona także pod względem kryterium celowości.

  Budzi to wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją.

  Pełen apelu opinii poniżej.