Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r., poz. 25)

Zobacz tekst ustawy

Nowelizacja ustawy zmienia zasady powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, oddając te decyzje w gestię ministra Skarbu Państwa z pominięciem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i trybu konkursowego. Ustawa znosi przepisy dotyczące długości kadencji organów władz radia i telewizji oraz uchyla katalog przesłanek na podstawie których mogą być odwołani. Ustawa wygasza mandaty rad i zarządów z dniem jej wejścia w życie.

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
  Wolność słowa i powiązana z nią wolność mediów mają charakter zasady ustrojowej. Media publiczne stanowić powinny instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu społecznego. Aby tę funkcję spełniać, muszą jednak cechować się niezależnością zarówno od interesów politycznych, jak i gospodarczych.

Poselski projekt o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 158)

Zobacz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Biura Analiz Sejmowych
  Projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej w zakresie, ponieważ wprowadza wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez członków zarządów publicznej radiofonii i telewizji.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Określona w projekcie zmiana dotycząca powoływania zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych bezpośrednio przez Ministra Skarbu wpłynie na ograniczenie wolności słowa i prawa do informacji. Doprowadzi również do pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych. Jest to sprzeczne ze standardami europejskimi, zgodnie z którymi media powinny być w jak największym stopniu wolne od wpływów politycznych, co jest warunkiem ich niezależności i pluralistycznego charakteru. Projekt nie był konsultowany społecznie.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Projekt nie odnosi się do problemów mediów publicznych - wprowadza jedynie mechanizmy pozwalające na natychmiastowe powołanie nowych władz w spółkach publicznej radiofonii i telewizji. Zgodnie z projektem Minister Skarbu Państwa będzie mógł bez ograniczeń wprowadzać zmiany personalne we władzach spółek związanych z mediami publicznymi. W projekcie odchodzi się od postępowań konkursowych na stanowiska we władzach spółek, nie ma również wymogu kadencyjności, która gwarantowałaby stabilność kadrową.