Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa została przyjęta przez Sejm 8 grudnia a następnie przekazano ją do Senatu.

 • Stanowisko
  Pierwsze oświadczenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS (1/2018)
  Sędziowie – wolni od nacisków, odważni, niezależni i niezawiśli, stanowią najwyraźniej dla obecnej władzy zagrożenie, a Krajowa Rada Sądownictwa okazuje się być narzędziem w rękach polityków zmierzających do podporządkowania celom politycznym sądów i sędziów.

  Wzywamy władze do zaprzestania naruszeń standardów niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
 • Apel
  Apel 27 organizacji pozarządowych do Prezydenta
  Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

  Zwracamy uwagę w tym kontekście, że Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu oraz sami politycy rządzącej większości wskazywali na niekonstytucyjność przepisów ustaw w wersji przyjętej przez Parlament, które otrzymał Pan do podpisu.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Apel
  Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw.

  Rozwiązania zawarte w ustawach nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość. Rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Apel
  Apel 336 czołowych polskich prawników o prezydenckie veto
  Wyrażamy obawę, że wejście w życie przedmiotowych ustaw może być istotną cezurą w najnowszej historii Polski. Władza sądownicza zacznie być kontrolowana przez władzę wykonawczą i ustawodawczą w stopniu nie tylko niedopuszczalnym na gruncie Konstytucji, ale również stawiającym nasz kraj poza głównym nurtem nowoczesnych państw demokratycznych.

  Uchwalone przez Sejm i Senat przepisy są niezwykle niebezpieczne dla ochrony wolności i bezpieczeństwa Polaków.

  Pełen tekst apelu poniżej,
 • Apel
  Apel 50 organizacji społecznych do Prezydenta o zawetowanie ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego
  Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami.

  Wbrew Pańskim zapowiedziom, projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Apel
  Apel Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego do Prezydenta RP
  Przedstawione przez Pana Prezydenta projekty ustaw po raz kolejny były procedowane w nocy, w sposób pospieszny, bez konsultacji społecznych i eksperckich. Zgłoszone do nich poprawki zostały upublicznione tuż przed ich przegłosowaniem, bez możliwości ich przedyskutowania i rzeczywistego rozpatrzenia przez Sejm.

  Nowe ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają zasadę podziału i równowagi władz , zasadę niezależności i odrębności sądów oraz zasadę niezawisłości sędziów.

  W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta o ich zawetowanie.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Projekt nie odbiega w znaczący sposób od ustaw z lipca 2017 r. Nie stanowi on odpowiedzi na aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, powiela, przyjęte poprzednio przez Sejm wadliwe i często niekonstytucyjne rozwiązania.

  W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka praktyka życia politycznego pozwala przypuszczać, że sędziowie wyrażający publiczną krytykę działań władzy ustawodawczej nie zostaną wybrani przez większość parlamentarną na członków KRS. Tym samym stopień niezależności KRS może zostać obniżony

  Pełen tekst opinii poniżej.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Pobierz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
  Projekt prezydencki przewiduje, że sędziów do KRS będzie wybierał Sejm. Zdaniem Stowarzyszenia jest to nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów Konstytucja RP postawiła KRS. Skład Rady nie może być uzależniony wyłącznie od decyzji pozostałych władz.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce
  Sposób, w jaki są prowadzone prace nad reformą sądownictwa przez większość parlamentarną budzi zgorszenie. Odnosi się to zarówno do trwających miesiącami niejawnych negocjacji między przedstawicielami rządzącej partii i Prezydentem RP, dotyczących formalnie wniesionych do Sejmu przez niego niezgodnych z Konstytucją projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i do jakości debaty sejmowej.

  Tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego
  Podstawowym konstytucyjnym zadaniem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Prawidłowa realizacja tego obowiązku byłaby znacząco utrudniona, a wręcz niemożliwa, gdyby skład Rady był wyłaniany z pominięciem przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

  Zgodnie z Konstytucją wybór 15 członków KRS powinien być dokonywany wyłącznie przez środowisko sędziowskie i że nie może być on powierzony podmiotom niezwiązanym z władzą sądowniczą, a w szczególności chodzącym w skład władzy ustawodawczej lub wykonawczej.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Oświadczenie 28 organizacji pozarządowych w sprawie zmian dotyczących sądownictwa
  Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.

  Jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w Konstytucji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Porównawcze zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa opracowane przez INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
  Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w całości narusza Konstytucję RP.

  Rozwiązania zaproponowane w projekcie podnoszą stopień upolitycznienia KRS oraz stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zachowania elementarnych standardów niezależności sądów i niezawisłości sędziów w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Komunikat
  Oświadczenie Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Żadna bowiem prezydencka propozycja projektów przedstawionych przez niego już po zgłoszonych wetach, nie usuwa niekonstytucyjnych elementów rozwiązań proponowanych wcześniej przez parlament. Przeciwnie, niemal wszystkie zmiany łamią podstawowe zasady konstytucyjne.

  Pełen tekst oświadczenia poniżej.

Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmieniony przez Komisję Sejmową

 • Komunikat
  Zestawienie najważniejszych zmian uwzględniające poprawki sejmowe opracowane przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS)
 • Opinia
  Opinia Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa na temat przyjętych poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
  Proponowane zmiany nie są one zgodne ze standardami ENCJ, które odzwierciedlają wspólne zasady i wartości Państw Członkowskich Unii Europejskiej i, co najważniejsze, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na rządach prawa.

  Pełen tekst opinii poniżej.