Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
  Przyjęty przez Sejm i Senat akt prawny został uchwalony z rażącym naruszeniem zasad prawidłowej legislacji, a zmiany, które wprowadza do Kodeksu karnego naruszają prawnomiędzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej oraz godzą w spójność i racjonalność systemu prawa karnego materialnego, istotnego dla sytuacji prawnej jednostki.

  Dbanie o bezpieczeństwo obywateli i walka z przestępczością są obowiązkami rządu i są dla obywateli bardzo ważne. Jednak przeprowadzane reformy powinny być przemyślane i spójne, wynikać z badań i dyskusji, a nie realizacji doraźnych celów o charakterze pozamerytorycznym.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Apel
  Apel 158 prawników do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy
  Ustawa została uchwalona z rażącym naruszeniem konstytucyjnych standardów. Zawiera szereg sprzeczności i luk uniemożliwiających racjonalne stosowanie przepisów Kodeksu karnego.

  Przyjęcie ustawy grozi chaosem i destabilizacją wymiaru sprawiedliwości. W efekcie wysoce prawdopodobnym jest zawieszenie bardzo wielu postępowań dotyczących najpoważniejszych przestępstw, a także wznowienie postępowań zakończonych prawomocnymi wyrokami.

  Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, co jest sprzeczne z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 40 i art. 41 ust. 4 Konstytucji RP.

  Tekst opinii poniżej.
 • Apel
  Apel pracodawców i związkowców do Prezydenta RP w sprawie zmian w Kodeksie Karnym
  Ustawa zmienia m.in. kodeksową definicję „osoby pełniącej funkcję publiczną". Zachodzi uzasadniona obawa, że „osobami pełniącymi funkcje publiczne", w rozumieniu kodeksu karnego, staną się osoby kierujące każdą zorganizowaną strukturą
  o ogólnopolskim (krajowym) zasięgu.

  Tego typu regulacja rozszerzająca zakres penalizacji jest nieuzasadniona i budzi sprzeciw, ponieważ skutkuje zatarciem granicy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

  Pełen tekst apelu poniżej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451)

 • Opinia
  Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego
  Z uwagi na rażąco niekonstytucyjny, nieregulaminowy tryb prac nad opiniowaną ustawą w Sejmie, w żaden przewidziany prawem sposób nie jest możliwe przywrócenie jej zgodności z art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji w toku dalszych prac legislacyjnych.

  W związku z powyższym rekomendujemy przerwanie prac nad niekonstytucyjną z uwagi na tryb jej uchwalenia ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w celu uniemożliwienia jej wejścia w życie.

  Tekst opinii poniżej.