Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Ustawa w wersji ostatecznej przyjęta przez Sejm po rozpatrzeniu uwag Senatu.

 • Stanowisko
  Wspólne stanowisko ekspertów Prawnych oraz Ekspertów Wyborczych działających przy Fundacji im. Stefana Batorego
  W ocenie ekspertów zmiany w Kodeksie Wyborczym otwierają furtkę dla działań mogących zagrozić instytucji wolnych wyborów w Polsce.

  Naukowcy wskazują realne problemy, jakie mogą zaistnieć wraz z wejściem w życie nowych przepisów.

  Rekomendują również obywatelski monitoring wprowadzanej reformy systemu wyborczego oraz procesu przygotowań do wyborów samorządowych a także dogłębną analizę kandydatur i obsady personalnej nowych stanowisk w administracji wyborczej.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696)

Wersja ustawy, która została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu.

 • Opinia
  Opinia prawna prof. Piotr Uziębło opracowana dla Fundacji im. Stefana Batorego
  Ocena tych zmian generalnie musi być negatywna, choć niektóre z nich realizują - niestety z reguły ułomnie - postulaty zgłaszane przez doktrynę prawa konstytucyjnego. Dodać też trzeba, że część wspomnianych zmian budzić też musi bardzo poważne wątpliwości z perspektywy ich zgodności z Konstytucją RP, a także międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym opracowana przez Fundację im. Stefana Batorego
  Materiał przedstawia zmiany i prognozuje ich skutki. Przykładowo zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej mogą prowadzić do obniżenie poziomu merytorycznego najwyższego organu wyborczego i pozbawienie tego organu przymiotu niezależności.

  Zmieni się charakteru PKW z organu stabilnego/stałego na organ zmieniający swój skład praktycznie co 4 lata, z uzależnieniem składu od wyników wyborów parlamentarnych, co z pewnością nie będzie pozostawało bez wpływu także na pracę i stabilność administracji wyborczej, w tym Krajowego Biura Wyborczego.

  Pełen tekst opracowania poniżej.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Poselski projekt ustawy został skierowany do Sejmu w dniu 10 listopada i po miesiącu został przyjęty przez Sejm. Tym samym, jest to kolejny przypadek, kiedy kwestie ustrojowe regulowane są za pośrednictwem projektów niepoddanych jakimkolwiek konsultacjom społecznym.

  W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka projektowana regulacja narusza Konstytucję, prawo międzynarodowe oraz świadomie prowadzi do wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.

  Pełen tekst opinii poniżej.