Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585)

Pobierz tekst ustawy

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Zgodnie z Konstytucją ustawodawca regulując kwestie związane ustrojem rolnym, może działać tylko w takim zakresie, aby nie naruszyć prawa własności ani wolności działalności gospodarczej.

  Wątpliwości budzi m.in. zakaz obciążania hipoteką nieruchomości kupionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Będzie to dopuszczalne wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Agencję Nieruchomości Rolnych, co zgodnie z projektem będzie następowało uznaniowo. Takie rozwiązania będzie utrudni prowadzenie działalności rolniczej. Nie jest też jasne, dlaczego w drodze przywileju organizacje kościelne będą mogły nabywać ziemie rolne tak jak rolnicy indywidualni.

  Opinia zawiera szereg szczegółowych uwag związanych ze zgodnością projektu z Konstytucją i obowiązującym prawem
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji im. Stefana Batorego
  Ustawa wprowadza daleko idące ograniczenia w dysponowaniu własnością, w tym prawa sprzedaży nieruchomości i jej dziedziczenia. Drastyczne zawężenie kręgu możliwych nabywców spowoduje znaczący spadek wartości nieruchomości rolnych w porównaniu do cen możliwych do uzyskania w przypadku mniej radykalnych ograniczeń. Możliwość swobodnego zbycia nieruchomości na warunkach rynkowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych może stanowić źródło istotnych nadużyć.

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
  Ustawa w sposób zasadniczy przeobraziła zasady gospodarowania nieruchomościami prywatnymi w Polsce. Nowe zasady naruszają konstytucyjne wolności i prawa obywateli.

  Tekst wniosku poniżej.
 • Wniosek
  Wniosek grupy posłów (Platformy Obywatelskiej) do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
  Niektóre przepisy ustawy są niezgodne z Konstytucją.

  Tekst wniosku poniżej.
 • Wniosek
  Dodatkowe uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich
  Uwagi dodatkowe do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją z dnia 11 lipca.
 • Wniosek
  Dodatkowe uwagi grupy posłów (Platformy Obywatelskiej) do wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 293)

1 maja 2016 r. kończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. Projekt dotyczy wzmocnienie ochrony ziemi rolnej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne. Zdaniem projektodawcy – Rządu RP obecne przepisy nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze i istnieje obawa, że wśród obcokrajowców oraz mieszkańców miast pojawi się wzmożone  zainteresowanie zakupem ziemi jako formy lokaty kapitału.

 • Opinia
  Opinia Prokuratorii Generalnej
  Tytuł projektu nie oddaje istoty regulacji ani jej zakresu. Zadem artykuł projektu ustawy nie definiuje Zasobu Własności Skarbu Państwa. Nie jest również jasne,co oznacza "wstrzymanie sprzedaży nieruchomości" (czy obejmuje również czynności przygotowujące do sprzedaży np. wydzielenie części nieruchomości) oraz "względy społeczno-gospodarcze" mające uzasadniać zgodę ministra na sprzedaż nieruchomości. Brak precyzji i definicji może prowadzić do trudności w prawidłowej realizacji zapisów ustawy.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Banków Spółdzielczych
  Zmiany określone w projekcie negatywnie wpłyną na dostępność kredytów dla rolników. Banki pozbawione możliwości swobodnego posługiwania się nieruchomościami zabezpieczającymi kredyty, utrudnią lub wstrzymają finansowanie dla rolnictwa. Z uwagi na szeroką definicję nieruchomości rolnej, projektowane rozwiązanie będzie dotyczyło znacznego procenta nieruchomości w Polsce.
 • Opinia
  Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
  Projekt wymaga wielu istotnych zmian, uzupełnień i konkretyzacji. Ich wprowadzenie przesądzi o zgodności tej ustawy z wzorcami konstytucyjnymi, standardami prawa europejskiego oraz prawidłami systemowymi prawa polskiego i dobrej legislacji.

  Kierunek i zakres niezbędnych korekt został w tej opinii wskazany i po ich wprowadzeniu projekt powinien zostać skierowany do dalszych etapów rządowego procesu legislacyjnego.