Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa

Pobierz tekst ustawy

Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

  • Opinia
    Opinia prof. Matczaka na zelcenie Biura Analiz Sejmowych
    Projekt stanowi istotne zagrożenie dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki, gdyż nie przewiduje wystarczających gwarancji procesowych dla ochrony praw strony postępowania, nie zapewnia minimalnych standardów sprawiedliwości proceduralnej.

    Komisji nie sposób uznać za właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Postępowanie przed Komisją jest jednoinstancyjne. Projekt ustawy nie przewiduje środków odwoławczych od poszczególnych rozstrzygnięć Komisji lub jej przewodniczącego, które mogą mieć istotne znaczenie dla sytuacji majątkowej strony postępowania.

    Pełen tekst opinii poniżej.