Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz tekst ustawy

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
  Część z przepisów ustawy jest niezgodna z Konstytucją.
 • Stanowisko
  Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury
  Permanentny proces zmian ustawowej regulacji zasad działania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje w sprzeczności z ustrojowymi fundamentami Rzeczypospolitej, godzi w zasady tworzenia prawa, jego stabilność, a w konsekwencji skutkuje dysfunkcjonalnością filarów demokratycznego państwa prawnego. Sprzeciw budzi także pospieszne stanowienie ukierunkowanego na osiągnięcie doraźnych celów politycznych prawa.

  Pełen tekst stanowisk poniżej.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 171/XII/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdza, że podejmowanie działań paraliżujących Trybunał Konstytucyjny jest niedopuszczalne i prowadzi do zaburzenia ładu prawnego, którego fundamentem jest Konstytucja RP, na czele z zasadami jej prymatu i bezpośredniego stosowania.
 • Apel
  Apel Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy
  Ustawa ta zawiera wiele przepisów niezgodnych z Konstytucją i ostatecznie paraliżujących Trybunał Konstytucyjny.

  Pozwalam sobie wystąpić z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej, aby jako strażnik przestrzegania Konstytucji (art. 126 Konstytucji) wstrzymał się z podpisaniem wymienionej ustawy i poddał ją konsultacjom albo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa
  Krajowa Rada Sądownictwa nie akceptuje jakichkolwiek prób obniżania rangi Trybunału, jego znaczenia dla porządku prawnego, dotychczasowego poziomu rzetelności i sprawności, czemu Rada dała wielokrotnie wyraz w przyjętych dotychczas opiniach czy stanowiskach.

  W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiony do zaopiniowania i uchwalony już projekt ustawy, nie realizuje wskazanych wyżej celów – co więcej, nie spełnia on elementarnych warunków poprawnej legislacji, jak również podstawowych zasad racjonalnego prawodawstwa.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.

Poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia do projektu

Projektowana ustawa reguluje prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestie dotyczące ich stosunku służbowego, immunitetu oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kluczową sprawą, którą reguluje projekt, jest wprowadzenie do Trybunału 3 sędziów wybranych przez obecny Sejm na miejsca już prawidłowo obsadzone przez Sejm poprzedniej kadencji (art. 3 ust 3 projektu).

 

 

 • Apel
  Apel 90 organizacji pozarządowych do polskiego Prezydenta i Premier Rady Ministrów wzywających o wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących ochrony praworządności
  W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na sytuację w Polsce. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce.

  Dotychczas jednak polskie władzy nie podjęły w tej kwestii żadnych działań.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Opinia podważa sens uchwalania kolejnej ustawy dotyczącej Trybunału oraz część jej zapisów.

  Fundacja krytycznie odniosła się do zapisów ustawy, które przewidują całościowe unormowanie kwestii wyboru sędziów Trybunału w regulaminie Sejmu. „Naszym zdaniem jest to tak ważna procedura, że powinna być regulowana przepisami o randze ustawy. Potwierdził to z resztą Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich niedawnych orzeczeń”.

  Poważne wątpliwości budzą również nowe reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zgodnie z projektem mają oni odpowiadać m.in. za nieetyczne zachowania mogące podważać zaufanie do ich bezstronności lub niezawisłości. Powstaje przy tym pytanie, czy tego rodzaju przepis nie spowoduje wyłączenia sędziów Trybunału w stanie spoczynku z debaty publicznej.

  Pełen tekst opinii poniżej.