Ustawa o Sądzie Najwyższym

Ustawa zakłada natychmiastową wymianę sędziów Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 87 ustawy, z  dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.

W dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent RP zdecydował się przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 w związku z obawami co do jej zgodności z prawem, w szczególności w związku z zaproponowaną w Projekcie Ustawy potencjalną rolą Prokuratora Generalnego, który pełni również funkcję Ministra Sprawiedliwości, w odniesieniu do nadzoru i kontroli nad Sądem Najwyższym

Tekst ustawy poniżej.

 • Opinia
  Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)
  Opinia zawiera konkluzję, że przeanalizowane przepisy, w szczególności te dotyczące ustawowego przejścia w stan spoczynku obecnych sędziów Sądu Najwyższego, powoływania sędziów w ich miejsce oraz większego zaangażowania Ministra Sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego w postępowania dyscyplinarne wszczynane przeciwko sędziom Sądu Najwyższego, są ze swojej natury niezgodne z niezależnością sądownictwa i nie powinny być przyjęte.
 • Opinia
  Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego
  Projektowana regulacja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa prawnego zawartymi w Konstytucji, w szczególności dotyczy to regulacji przenoszącej w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego oraz uprawniającej Ministra Sprawiedliwości do wyznaczenia kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

  Analizowana Ustawa jest również wewnętrznie niespójna i legislacyjnie niedopracowana.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  Apel Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego do Prezydenta
  Przyjęte przez parlament ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych podważają
  zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

  Ponadto ustawy te zostały przyjęte w sposób naruszający elementarne zasady poprawnej legislacji, procedury parlamentarne oraz dobre obyczaje polityczne.

  Dlatego zwracamy się do Pana o powstrzymanie wejścia w życie ustaw i skierowanie ich do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Decyzja ta może być także przyczynkiem do podjęcia rzetelnych i merytorycznych prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości w przyszłości
 • Apel
  Apel Instytutu Allerhanda do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do ponownej debaty z udziałem przedstawicieli śro dowiska prawniczego
  Analiza projektowanych rozwiązań prowadzi do wniosku, że proponowane zmiany nie naprawią żadnej z istniejących, a staną
  się przyczyną powstania nowych dysfunkcji wymiaru sprawiedliwości.

  Obniżeniu ulegnie standard ochrony praw i wolności jednostki. Stanie się tak z dwóch powodów: erozji fachowości i etosu sędziowskiego będących następstwem negatywnej selekcji kadr oraz politycznej sterowności
  wymiaru sprawiedliwości.

  Pełen tekst apelu poniżej.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727)

 • Opinia
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
  Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości będącemu organem władzy wykonawczej tak daleko idącej kompetencji, jak decydowanie o tym, kto zachowa status czynnego sędziego Sądu Najwyższego w sposób rażący ingeruje w niezależność Sądu Najwyższego, polegającą na niezależności od organów pozasądowych oraz niezależności od czynników politycznych.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Instytutu Allerhanda
  Analiza projektowanych rozwiązań prowadzi do wniosku, że proponowane zmiany nie naprawią żadnej z istniejących, a staną się przyczyną powstania nowych dysfunkcji.

  Proponowane zmiany zmierzają do ustanowienia w sądownictwie wpływu politycznego. Oczekiwanym następstwem zmian będzie obniżenie standardu ochrony praw i wolności jednostki.

  Stanie się tak z dwóch powodów: spadku fachowości i erozji etosu sędziowskiego będących następstwem negatywnej selekcji kadr i związanego z tym obniżenia transparentności rozwoju ścieżki zawodowej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji FOR – Forum Obywatelskiego Rozwoju
  Żadna z projektowanych ustaw nie była przedmiotem przewidzianych prawem konsultacji społecznych w parlamencie. Nie zagwarantowano możliwości przekazania merytorycznych uwag i opinii mogących mieć wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań w odpowiednim terminie.

  Nie przeprowadzono wysłuchania publicznego, a uzasad- nienia dołączone do projektów ustaw zawierały informacje nieścisłe, które projektodawcy wybiórczo zastosowali do uzasadnienia swoich hipotez. Taki sposób tworzenia prawa nie ma nic wspólnego z aksjologią racjonalnego ustawodawcy.
 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Opinia wskazuje zawarte w projekcie przepisy, które pozostają w sprzeczności z Konstytucją RP. Dotyczy to m.in. przerwania kadencji Pierwszego Prezesa SN.

  W opinii zwraca się nadto uwagę na wyeliminowanie procedury konkursowej na zwolnione stanowiska sędziów (art. 92 projektu) oraz dysfunkcjonalną strukturę organizacyjną SN, która wpłynie na wydłużenie czasu rozpoznawania spraw.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Prawna Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego
  Zawarte w projekcie regulacje są próbą trwałego zniesienia i likwidacji podstawowych standardów konstytucyjnych, co jest szczególnie widoczne, w połączeniu z przyjętymi przez parlament 12 lipca br. nowelizacjami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Prawie o ustroju sądów powszechnych, a także przyjętymi w tej kadencji Sejmu i obowiązującymi już zmianami dotyczącymi prokuratury oraz organów ścigania.

  Ich konsekwencją będzie porządkowanie organów wymiaru sprawiedliwości bieżącej większości politycznej oraz wyłonionemu przez nią Ministrowi Sprawiedliwości.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  Apel Klubu Inteligencji Katolickiej do Prezydenta o zawetowanie ustaw zw. z sądownictwem
  Uchwalone już ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i reformie ustroju sądów powszechnych oraz procedowany projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zaprzeczają wartościom, które przyświecały twórcom wolnej Polski (w tym m.in. śp. prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu) i rodzą wielkie zagrożenie dla realizacji praw człowieka i obywatela oraz demokracji w Polsce.

  Na zdecydowaną krytykę zasługuje także sposób wprowadzania wspomnianych ustaw, w ramach którego zmiany o fundamentalnym znaczeniu, wpływające bezpośrednio na ustrój Państwa Polskiego, wprowadzane są w błyskawicznym tempie, w trybie projektów poselskich, bez konsultacji, wbrew opiniom zdecydowanej większości ekspertów, podważając praktykę przyjętą w państwach demokratycznych.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko dziekanów wydziałów prawa
  Tak istotne zmiany nie mogą być w demokratycznym państwie prawa przeprowadzane w sposób zaskakujący obywateli oraz podważający ich zaufanie do państwa i prawa. Liczne postanowienia projektu budzą poważne wątpliwości konstytucyjne.

  Jego uchwalenie w obecnym kształcie będzie naruszać zasadę podziału władzy oraz zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej od innych władz, w szczególności od władzy wykonawczej.

  Konieczność rozważnego procedowania nad projektem ustawy o SN jest uzasadniona również tym, że SN jest swoistym strażnikiem demokracji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Zestawienie zmian wprowadzonych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym
  Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) przygotował wstępne zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym.

  W zestawieniu ujęto najważniejsze rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie wraz z ich odniesieniem do istniejącego stanu prawnego. Wśród nich wskazano m.in. na:

  1) przeniesienie wszystkich sędziów SN w stan spoczynku, w wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości;

  2) wygaszenie kadencji Pierwszej Prezes SN i powierzenie jej zadań i kompetencji sędziemu SN wskazanemu przez Ministra Sprawiedliwości;

  3) umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości ukształtowania całego pierwszego składu "nowego" Sądu Najwyższego oraz Prezesów SN;

  Pełen tekst zestawienia poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowsko Zarządu i Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komitetu Helsińskiego w Polsce
  Zaproponowany przez posłów rządzącej większości projekt ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi próbę niekonstytucyjnej zmiany ustroju państwa i naruszenie zasady trójpodziału władzy.

  Przeniesienie w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości jednoosobowego władztwa do decydowania o tym, kto dalej może orzekać w najważniejszym sądzie w Polsce, oznacza zniesienie niezależności Sądu Najwyższego. Jest to rozwiązanie stosowane jedynie przez rządy w państwach autorytarnych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Apel
  Apel Krajowej Rady Radców Prawnych
  Niezależny Sąd Najwyższy i niezawiśli sędziowie stanowią o wartości demokratycznego państwa prawnego.

  Treść art. 87 projektu prowadzi do całkowitego podporządkowania Sądu Najwyższego politykom. Prezydium KRRP apeluje o powstrzymanie działań niezgodnych z Konstytucją godzących w demokratyczny i prawny ład Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pełen tekst apelu poniżej.