Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Pobierz tekst ustawy

 • Komunikat
  Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego
  Rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK.

  Pełen tekst analizy poniżej.

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
  Część z przepisów ustawy jest niezgodna z Konstytucją.
 • Stanowisko
  Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury
  Permanentny proces zmian ustawowej regulacji zasad działania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje w sprzeczności z ustrojowymi fundamentami Rzeczypospolitej, godzi w zasady tworzenia prawa, jego stabilność, a w konsekwencji skutkuje dysfunkcjonalnością filarów demokratycznego państwa prawnego. Sprzeciw budzi także pospieszne stanowienie ukierunkowanego na osiągnięcie doraźnych celów politycznych prawa.

  Pełen tekst stanowisk poniżej.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 171/XII/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdza, że podejmowanie działań paraliżujących Trybunał Konstytucyjny jest niedopuszczalne i prowadzi do zaburzenia ładu prawnego, którego fundamentem jest Konstytucja RP, na czele z zasadami jej prymatu i bezpośredniego stosowania.
 • Apel
  Apel Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy
  Ustawa ta zawiera wiele przepisów niezgodnych z Konstytucją i ostatecznie paraliżujących Trybunał Konstytucyjny.

  Pozwalam sobie wystąpić z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej, aby jako strażnik przestrzegania Konstytucji (art. 126 Konstytucji) wstrzymał się z podpisaniem wymienionej ustawy i poddał ją konsultacjom albo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
  Należy zauważyć, że w ciągu roku, który upłynął od inauguracji VIII kadencji Sejmu, uchwalono już cztery ustawy dotyczące organizacji i postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  Nie jest przy tym wiadome, czy projekt ten jest „docelowym” w zakresie sposobu regulacji organizacji i postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – nie tylko z uwagi na znikomą trwałość regulacji przyjmowanych w tym zakresie w ostatnim roku, ale również ze względu na sposób sformułowania projektowanych przepisów.

  Pełen tekst opinii poniżej.