Uchwała nr 62 Rady Ministrów zmieniająca Regulamin pracy Rady Ministrów

Pobierz tekst uchwały

Uchwała wprowadza szereg zmian m.in:

 • zrezygnowano z zasady tworzenia założeń do projektów ustaw – uchylono
  par. 5 oraz rozdziały 1 i 2 w dziale IV,
 • tworzenie założeń do projektów nie jest to już obowiązkiem a możliwością, dołączana do nich będzie
  ocena skutków regulacji (a nie test regulacyjny tak jak wcześniej)  – uchylono par.
  128, zmiany w par. 28,
 • wzmocniono rolę ministerstw w procesie legislacyjnym kosztem dotychczasowej roli Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zmieniono par. 29, 32, 93.

Projekt nowelizacji Regulaminu Prac Rady Ministrów

Pobierz tekst projektu

Pobierz uzasadnienie do projektu

Regulamin prac Rady Ministrów jest jednym z najważniejszych aktów normatywnych w polskim systemie prawa, ponieważ określa m.in. zasady tworzenia przez rząd aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z projektem rząd nie będzie miał obowiązku przygotowywania założeń i testu regulacyjnego do projektów ustaw. Rząd zrezygnował z konsultowania projektu.

 • Stanowisko
  Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji
  Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji negatywnie oceniają propozycję Rady Ministrów zmian w regulaminie pracy Rady Ministrów.

  Zwracają szczególną uwagę, że rezygnacja z zasady przygotowywania założeń do projektów ustaw oznacza poważne ograniczenie etapu procesu legislacyjnego, na jakim prowadzona jest diagnoza i analiza problemu, określenie celów dokonywanej interwencji, rozważenia dostępnych opcji rozwiązania problemu (w tym niewymagających zmiany prawa) oraz wybór i zaplanowanie optymalnych rozwiązań.

  Niezbędnym elementem prawidłowego procesu legislacyjnego jest oparcie decyzji na faktach, przejrzystość i partycypacyjność, co powinno skutkować wysoką jakością powstającego prawa.