• Stanowisko
  Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego
  Sejmik Województwa Łódzkiego przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
 • Stanowisko
  Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego
  Samorząd Województwa Pomorskiego deklaruje, że będzie respektował orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, nawet gdyby były one kontestowane przez inne organy władzy państwowej.

  Apel do władz o pilne rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego przy poszanowaniu Konstytucji i niezawisłości sądów, w szczególności Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Niezawisłość i sprawne funkcjonowanie sądów ma fundamentalne znaczenie z perspektywy wspólnot lokalnych i regionalnych i reprezentujących je jednostek.
 • Stanowisko
  Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego
  Samorząd Województwa Lubelskiego szanuje wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego i będzie je uwzględniać przy podejmowaniu uchwał. Publikowanie wyroków Trybunały jest konstytucyjnym obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów.
 • Stanowisko
  Uchwała Rady Miasta Krakowa
  Rada Miasta Krakowa ogłasza, że przy podejmowaniu uchwał będzie stosowała się do wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tym również tych nieopublikowanych w Dzienniku Ustaw. Zwraca się również do Prezydenta m. st. Krakowa i innych miejskich jednostek organizacyjnych o respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 • Stanowisko
  Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Warszawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
  Rada Miasta Stołecznego Warszawy przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeśli nie są zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
 • Stanowisko
  Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XXVIII/696/16 w sprawie stosowania się władz Miasta Łodzi do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
  Rada Rady Miejskiej w Łodzi przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
 • Stanowisko
  Stanowisko nr XXVI/7/16 Rady Miejskiej Wrocławia
  Rada Miejska Wrocławia stwierdza, że przy podejmowaniu uchwał będzie respektować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, również te, które nie zostały opublikowane.

  Rada Miejska Wrocławia zwraca się do Prezydenta Miasta Wrocławia, aby w działalności Urzędu Miasta Wrocławia, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, również te, które nie zostaną opublikowane.
 • Stanowisko
  Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016
  Trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla ochrony praw człowieka, zasady praworządności oraz trójpodziału władzy.

  Raport przedstawia kolejne etapy kryzysu konstytucyjnego mającego dwa aspekty. Pierwszy związany jest z wyborem nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a drugi dotyczy zmian w prawie, które mogłyby skutkować sparaliżowaniem prac Trybunału.

  Pełen tekst raportu poniżej.