Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie „zdania odrębnego” sędziego TK Mariusza Muszyńskiego w sprawie K 9/16 i postulatu odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Pismem z dnia 14 marca 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał wniosek, argumentując, że w trakcie przygotowywania rozstrzygnięcia zmieniane były składy orzekające, a w składzie mającym rozstrzygnąć wniosek zasiadały osoby nieuprawnione do orzekania w TK.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka podziela wszystkie argumenty dotyczące zasadności i celowości podstaw wycofania wniosku.

Trybunał umorzył postępowanie, zaś w stosunku do tego postanowienia sformułował „zdanie odrębne” sędzia M. Muszyński, stawiając w nim wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara i zarzucając mu sprzeniewierzenie się ślubowaniu.

Stwierdzamy, że to nie Rzecznik Praw Obywatelskich, lecz właśnie Trybunał Konstytucyjny uchyla się od obowiązku skutecznej ochrony wolności i praw jednostki, a także respektowania i uwzględniania wartości dobra wspólnego oraz godności człowieka.

Pełen tekst poniżej.