Stanowiska sądów i środowisk prawniczych wobec sporu o Trybunał Konstytucyjny

 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu
  Publikowanie orzeczeń Trybunału przez Prezesa Rady Ministrów jest czynnością techniczną. Organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej nie mają uprawnień do oceny zgodności z prawem orzeczeń sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie Sędziów wzywa władze do przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego i niezwłocznego opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego
  Żaden organ władzy wykonawczej nie ma prawa zgłaszać zastrzeżeń do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, oceniać ważność wyroków ani wypowiadać się w sprawach proceduralnych związanych z funkcjonowaniem Trybunału.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu
  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego przyjmuje z uwagą, zrozumieniem i poszanowaniem uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Stoją na straży praw i wolności obywatelskich.

 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej
  Apel do władzy wykonawczej i ustawodawczej o poszanowanie Konstytucji i opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

  Zgromadzenie uznaje moc wiążącą wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nawet tych nieopublikowanych.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Gorze
  Zgromadzenie jednoznacznie negatywnie ocenia niewywiązanie się władzy wykonawczej z obowiązku publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, co stwarza zagrożenie dla porządku prawnego w Polsce. Wyraża również sprzeciw wobec braku poszanowania zasady trójpodziały władzy przez władzę ustawodawczą i wykonawczą.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej
  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej wyraża zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec uzurpacji przez władzę ustawodawczą i wykonawczą kompetencji do oceny charakteru prawnego rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o wykonanie ciążącego na nim obowiązku opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 • Apel
  Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Kolegium NSA apeluje do władz o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich.

  Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
  W przypadku, gdy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono niezgodność danego przepisu z Konstytucją ale wyrok ten nie został opublikowany, nie obowiązuje domniemanie zgodności danego przepisu z Konstytucją .
 • Stanowisko
  Przemówienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  Sędziowie nie powinni stosować aktów prawnych, których niezgodność z Konstytucją została stwierdzona w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału, nawet jeśli nie został opublikowany Dzienniku Ustaw, jest wiążący i ostateczny.

  Stan sądownictwa konstytucyjnego służy za papierek lakmusowy realnego demokratyzmu. Zwłaszcza bowiem wtedy, gdy następuje swoista fuzja funkcji władzy ustawodawczej i wykonawczej (a tak działa tzw. system parlamentarno – gabinetowy), musi istnieć silna przeciwwaga dla niemal omnipotentnej legislatury.
 • Apel
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Płockiego
  Apel do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności respektowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

  Zgodnie z Konstytucją wyroki Trybunału są ostateczne. Żaden organ państwa nie jest uprawniony do oceny ważności wyroków Trybunału, w tym pod względem proceduralnym.
 • Stanowisko
  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2016 r.
  Apel do Prezesa Rady Ministrów o wykonanie ciążącego na nim obowiązku opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Apel
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie
  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie przyłącza się do apeli środowisk prawniczych wzywających do respektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i powstrzymania się od pozamerytorycznej krytyki władzy sądowniczej i sędziów. Zachowania przeciwne ze strony władz stanowią zagrożenie dla praw i wolności obywateli. Zgromadzenie zwraca się do sędziów o respektowanie orzeczeń Trybunału, nawet jeśli nie zostały opublikowane.
 • Apel
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej
  Apel do Prezydenta, Posłów i Senatorów o powstrzymanie się od działań, które prowadzą do niezgodnej z Konstytucją ingerencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w sferę sądownictwa. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów stanowiż gwarancję praw i wolności obywateli.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  Zgromadzenie Ogólne w pełni popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz zwraca się do Premiera Rady Ministrów o wykonanie na nim konstytucyjnego obowiązku opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

  Zgromadzenie sprzeciwia się również wypowiedziom przedstawicieli władzy godzącym w autorytet i pozycję Trybunały Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz sędziów.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z dnia 5 kwietnia 2016 r.
  Treść pisma z dnia 5 kwietnia 2016 r. skierowanego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego stanowi groźbę nietylko pod adresem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale również pod adresem wszystkich sędziów w Polsce, którzy nie będą wydawać wyroków po myśli rządzącej większości sejmowej.

  Władza sądownicza służy obywatelom, by chronić ich prawa i wolności przed nadużyciami pozostałych władz. Próba politycznego zdominowania wymiaru sprawiedliwości jest działaniem wymierzonym w obywateli Państwa Polskiego.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 55/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. powinien być niezwłocznie opublikowany. Odmowa opublikowania tego wyroku stanowi rażące naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Apel
  Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie publicznych wypowiedzi odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
  Apel o przestrzeganie podstawowych zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji, w tym zasady trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
 • Apel
  Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 12 marca 2016 r.
  Apel do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności o niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych
  Apel do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, w szczególności zrealizowanie zaleceń wskazanych w opinii Komisji Weneckiej przedstawionej w dniu 11 marca 2016 r. Zalecenia Komisji Weneckiej dotyczą m.in. bezzwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 61/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej
  Apel do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Stanowisko
  Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Komitetu Helsińskiego z dnia 16 marca 2016 r.
  Apel do Prezes Rady Ministrów o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Stanowisko
  List Prokuratora Generalnego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
  Prokurator Generalny nie akceptuje działań podejmowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Nie będzie uczestniczył w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Trybunał nie orzeka na podstawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r.

  Sytuacja ta może natomiast stać się przedmiotem kontroli przestrzegania prawa przeprowadzonej przez Prokuratora Generalnego (który jednocześnie jest Ministrem Sprawiedliwości).
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego i członków zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Zdaniem Komitetu Helsińskiego i zarządu HFPC projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w wersji z 29 czerwca w trwały sposób paraliżuje ten organ, uzależniając jego bieżące funkcjonowanie (kolejność rozpatrywania spraw i wyznaczanie tempa pracy) od doraźnych, sterujących decyzji Prezydenta, prokuratora generalnego i premiera, zaś na skutek wprowadzenia prawa weta czterech sędziów skutkującego odraczaniem rozpoznania sprawy – w trwały sposób daje możliwość nierozpatrywania spraw niewygodnych dla rządu i kierownictwa politycznego partii rządzącej.
 • Stanowisko
  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie
  Obowiązek niezwłocznej publikacji rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów ma on charakter techniczny i jego realizacja nie może być w żadnej mierze uzależniona od wyniku arbitralnej jego oceny przez przedstawiciela organu władzy wykonawczej, który nie został wyposażony w kompetencje do sprawowania kontroli zgodności tych orzeczeń z prawem.