Rządowy projekt zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

Pobierz ogłoszenie o konsultacjach i konferencji

Zgodnie z projektem do ustawy miał być dodany nowy przepis, który umożliwiłby ministrowi zablokowanie zbiórki, której cel „byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny”.

Minister otrzymałby również możliwość zablokowania zbiórki, która już jest realizowana (została zgłoszona i informacja o niej została opublikowana na portalu zbiórki.gov.pl). W przypadku zablokowania zbiórki, organizator powinien wskazać inny cel, na który mają być przeznaczone zebrane środki. Minister mógłby jednak wnieść sprzeciw i wskazać inny cel, na jaki mają być przeznaczone środki.

16 marca MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad tym projektem i zmianą ustawy o zbiórkach publicznych.

 

 • Apel
  Apel 598 organizacji pozarządowych o wycofanie projektu zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
  Uważamy, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wprowadzać do ustawy nowe, niejasne przesłanki do odmowy rejestracji zbiórki lub jej wstrzymania i przeznaczenia środków na inny cel. Przypominamy, że przepisy obowiązujące od 2014 roku zapewniają szefowi resortu kontrolę legalności i społecznej użyteczności zgłaszanych zbiórek.

  W trosce o ochronę praw darczyńców, swobody ich wyborów, oraz o niezależność i wiarygodność organizacji pozarządowych, apelujemy o wycofanie projektu zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów, Przedniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  Proponowane klauzule dotyczące zasad współżycia społecznego oraz ważnego interesu publicznego są na tyle niedookreślone, że mogą prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych i w efekcie ewentualnej uznaniowosci przy stosowaniu prawa w zależności od zmieniających się uwarunkowań społecznych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Poszczególne proponowane rozwiązania mogą naruszać normy konstytucyjne (w szczególności art. 2 i art. 78 Konstytucji RP).

  Jako szczególnie groźne dla wolności organizowania zbiórek publicznych uznać należy proponowane rozwiązania dotyczące przyznania ministrowi znacznej swobody w przerywaniu już trwającej zbiórki publicznej (połączone z kompetencją do zastępczego wyznaczania celu, na jaki mają zostać przeznaczone zebrane środki).

  Pełen test wystąpienia poniżej.
 • Apel
  Apel 30 organizacji pozarządowych o pozostawienie bez zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznyc
  Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne, jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa.

  Korzystając ze swoich uprawnień Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych (art. 15 ustawy).

  Pełen tekst apelu wraz z podpisami poniżej.
 • Apel
  Apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o niewprowadzanie zmian ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną
  Po raz kolejny obserwujemy zapowiedzi i zmiany ograniczające działalność społeczną. Tym razem dotyczą one ustawy o zbiórkach publicznych.

  Apelujemy do organizacji i społeczników o wyrażanie opinii, stanowisk oraz aktywnego przekonywania polityków by nie wprowadzali zmian ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną. Obowiązkiem państwa jest tworzenie zachęt i uproszczeń dających przestrzeń do rozwoju obywatelskiej aktywności i uwalniających energię społeczną.

  Pełen tekst poniżej.
 • Apel
  Apel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej o powstrzymanie się przed wprowadzaniem szybkich zmian w procedurze rejestracji zbiórek publicznych
  Nawet najbardziej alarmujące informacje medialne nie powinny być przyczyną do nagłych zmian w obszarze tak istotnym dla działalności organizacji społecznych w naszym kraju jak zbiórki publiczne. Praktyka pokazuje, że pracę legislacyjne prowadzone w pośpiechu i pod wpływem konkretnych wydarzeń zwykle powodują wejście w życie rozwiązań negatywnie wpływających na nasze otoczenie prawne.

  Pełen tekst apelu poniżej.