Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk sejmowy nr 516)

Pobierz tekst projektu

 • Apel
  Apel organizacji pozarządowych
  Apel od Władz Rzeczypospolitej Polskiej rezygnacji z najbardziej niebezpiecznych dla praw i wolności, w szczególności: blokowania Internetu, ograniczenia wolności zgromadzeń oraz szerszych uprawnień dla służb specjalnych.
 • Opinia
  Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
  Wiele spośród proponowanych rozwiązań narusza Konstytucję RP. Podstawowym problemem jest szeroka definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym, co umożliwi Agencji Bezpieczeństwa Publicznego korzystanie z bardzo szerokich uprawnień nie tylko w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw.

  Projekt daje Agencji Bezpieczeństwa Publicznego nieograniczony i niekontrolowany dostęp do publicznych baz danych, a także systemów monitoringu.

  Projekt nie był konsultowany społecznie, nie było konferencji uzgodnieniowej a uzasadnienie projektu pomija niektóre zmiany nim objęte.
 • Opinia
  Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
  Fundacja negatywnie ocenia do definicję „zdarzenia o charakterze terrorystycznym”, ponieważ ukierunkowana jest na ekstremizm jedynie jednej grupy religijnej.

  Wątpliwości budzą także rozwiązania wprowadzające możliwość objęcia cudzoziemców kontrolą operacyjną, jedynie w oparciu o zgodę Prokuratora Generalnego (nie wymagana byłaby przy tym zgoda sądu).

  Również propozycja blokowania stron internetowych budzi wątpliwości - w szczególności projekt nie zapewnia należytej ochrony przed arbitralnością działania władzy. Więcej uwag znajduje się w tekście opinii (poniżej).
 • Stanowisko
  Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. informacji o inwigilacji dziennikarzy
 • Stanowisko
  Stanowisko Centrum Cyfrowego ws. blokowania stron internetowych
  Przepisy kreujące infrastrukturę bezpieczeństwa muszą być precyzyjne, proporcjonalne, a przede wszystkim skuteczne. Blokowanie stron internetowych jest łatwe do obejścia, nieskuteczne dla realizacji celu ustawy oraz otwiera możliwości nadużyć ze strony władzy.
 • Stanowisko
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
  Przyznanie właściwych uprawnień służbom odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem może wpłynąć na ograniczenie skali przestępczości, co przekładać się będzie na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli i swobodę w zakresie korzystania z przysługujących im wolności. Jednocześnie jednak hasło walki z terroryzmem nie może oznaczać nieuzasadnionej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa i wolności człowieka – zarówno obywatela RP, jak i cudzoziemców znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt ustawy bez wątpienia ingeruje w prawa i wolności człowieka. Pośpieszny tryb prac nad ustawą nie pozwala jednak na pogłębioną dyskusję, która doprowadziłaby do ewentualnych zmian w projekcie, które – dzięki wprowadzeniu stosownych gwarancji i zabezpieczeń proceduralnych – mogłyby w sposób zgodny z Konstytucją uzasadniać tę ingerencję.
 • Opinia
  Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
  Projekt nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki, w tym przede wszystkim obowiązek rejestracji abonentów pre-paid oraz umożliwienia ABW prowadzenia niejawnej kontroli operacyjnej. Zmiany w tym zakresie wiążą się z wysokimi kosztami po stronie operatorów telekomunikacyjnych. Projektu nie poprzedziły konsultacje społeczne, rzetelna analiza ekonomiczna, analiza proporcjonalności ani efektywności projektowanych rozwiązań.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 14 Rady do Spraw Cyfryzacji w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych
  Rada do Spraw Cyfryzacji rekomenduje procedowanie projektu ustawy w pełnym trybie przewidzianym w ramach rządowego procesu legislacyjnego oraz poddanie go konsultacjom publicznym.

  Ponadto poszerzenie uprawnień ABW w zakresie dostępu do publicznych baz danych, np. bazy ubezpieczeń społecznych bez jakiejkolwiek kontroli, stwarza ryzyko nieproporcjonalnego lub wręcz nielegalnego przetwarzania danych o obywatelach przez funkcjonariuszy ABW.

  Rada ocenia również krytycznie możliwość blokowania stron internetowych oraz nieograniczoną (w czasie oraz celach) kontrolę treści komunikacji, w tym elektronicznej, cudzoziemców bez wymogu pozyskania uprzedniej zgody sądu.
 • Komunikat
  Podsumowanie konsultacji projektu ustawy antyterrorystycznej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Opinia
  Opinia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  W świetle uwarunkowań konstytucyjnych – za wysoce kontrowersyjną uznać trzeba rozwiązanie, zgodnie z którym przepisy dotyczące wykazu osób podejrzanych o terroryzm (w tym zakres informacji w nim gromadzonych, tryb udostępniania z niego informacji etc.) znajdą się w zarządzeniu (niejawnym) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Stanowisko
  Dodatkowe uwagi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Projekt nie zapewnia zewnętrznej kontroli przetwarzania danych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawowanej przez niezależny, autonomiczny organ.

  Zapewnienie istnienia tego rodzaju kontroli jest obowiązkiem ustawodawcy, zwłaszcza w świetle stanowiska wyrażonego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku (Sygn. akt K 23/11).
 • Opinia
  Opinia Fundacji ePaństwo
  Propozycje zawarte w projekcie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ograniczają prawa człowieka osób niebędących obywatelami Polski. Zawiera niejasne i nieostre pojęcia, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą legalizmu. Szczególne obawy budzi proponowana możliwość blokady stron internetowych przez ABW. Projekt powinien być konsultowany społeczny.