Projekty nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekty nowych rozporządzeń dotyczą:

 1. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 2. uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
 3. wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;
 4. gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
 5. zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatk dochodowego od osób fizycznych;
 6. Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 7. Kontroli organizacji pożytku publicznego

Projekty wraz z ich uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępne sa na stronie:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych

 

 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
  Doceniając deklarowaną przez projektodawcę chęć ułatwienia organizacjom społecznym dostępu do środków publicznych uważamy, że zaproponowane w rozporządzeniach zmiany są niedopracowane i niespójne.

  Ich pospieszne wprowadzenie (w tym jednodniowe vacatio legis) odbije się negatywnie na funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i ich współpracy z organami administracji publicznej zlecającymi zadania publiczne.

  Proponowane przepisy umożliwiają Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego zarządzanie nieprzewidzianych i niezapowiedzianych kontroli w organizacjach pożytku publicznego bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskie Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
  Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń prowadzone były w sposób niezgodny z przepisami uchwały oraz regulaminem pracy Rady Ministrów, a także z zasadami powszechności i przejrzystości prowadzenia konsultacji.

  Propozycje zawarte w projekcie rozporządzań nie wprowadzają zmian na odczuwalnym dla organizacji pozarządowych poziomie. Proponowane zmiany spowodują natomiast niepotrzebny chaos w pracy organów administracji publicznej zlecających zadania publiczne oraz utrudnią organizacjom pozarządowym udział w konkursach.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.