Projekt "Zatrzymaj aborcję" - projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Projekt zakłada zaostrzenie obecnych przepisów.  Obecnie kobieta może poddać się aborcji  w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Projekt eliminuje taką możliwość.

19 marca 2018 r. Sejmowa Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt i skierowała go do dalszych prac.

 • Stanowisko
  Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Obecnie obowiązujące przepisy regulujące dostęp do zabiegu przerywania ciąży w Polsce są jednymi z bardziej restrykcyjnych w Europie.

  Zaostrzenie przepisów w sposób znaczący ogranicza możliwość zapewnienia kobietom poszanowania ich godności i podstawowych praw oraz może prowadzić do okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania zarówno kobiety jak i samego płodu.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Apel
  Apel Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny do Posłanek i Posłów o odrzucenie projektu
  Podmiotem praw dotyczących ciąży i macierzyństwa musi być kobieta, jej prawa, potrzeby i wolności.

  Nikt nie jest uprawniony do narzucania własnej wizji życia. Tymczasem autorzy projektu “Zatrzymaj aborcję” chcą decydować za większość społeczeństwa. Sondaże opinii publicznej pokazują rosnące od ponad roku poparcie dla ochrony praw reprodukcyjnych - 80% jest za liberalizacją lub utrzymaniem obowiązującego prawa.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Stanowisko
  Wspólne stanowisko 203 organizacji pozarządowych
  Projekt "Zatrzymaj aborcję" uniemożliwi kobietom dostęp do bezpiecznej opieki aborcyjnej, szczególnie tym ze środowisk mniej zamożnych oraz wiejskich.

  Zablokowanie kobietom dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji narusza wiele międzynarodowych zapisów dotyczących praw człowieka, w tym prawo kobiet do życia, zdrowia i opieki zdrowotnej, oraz wolności od tortur i nieludzkiego traktowania.

  Pełen tekst listu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej
  Nie ulega wątpliwości, że aktualnie obowiązujące regulacje nie zapewniają realizacji praw człowieka w zakresie dostępu do legalnego przerywania ciąży.

  Ochrona płodu w fazie prenatalnej powinna przede wszystkim przejawiać się w zagwarantowaniu pełni praw kobiet, w tym swobody i samodzielności podejmowanych decyzji.

  Proponowane zaostrzenie przepisów „stanowiłoby ograniczenie w zakresie korzystania z szeregu konstytucyjnych praw i wolności przysługujących kobietom”.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  Petycja Amnesty International
  Ciężkie i nieodwracalne upośledzenia płodu to uwarunkowania medyczne, które często oznaczają, że może nie przeżyć on narodzin lub umrzeć krótko po narodzinach.

  Jeśli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie, będzie prowadził do naruszeń prawa kobiet i dziewcząt do życia, zdrowia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i niedyskryminacji. Ustawa przyniesie dewastujące skutki dla kobiet i dziewcząt.

  Pełen tekst poniżej.