Rządowy projekt ustawy prawo oświatowe (druk sejmowy nr 1030)

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

Pobierz tekst oceny skutków regulacji (OSR)

Projekt zakłada likwidację gimnazjów i wprowadza nową strukturę szkolnictwa: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia, 2-letnią szkołę branżową drugiego stopnia, szkołę policealną.

 • Apel
  Wniosek Federacji Inicjatyw Oświatowych o zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej ws. głosowania nad prawem oświatowym
  Prosimy Posłów o głosowanie w zgodzie z wiedzą i sumieniem, a nie z dyscypliną partyjną. Dobra szkoła wymaga dobrego prawa stanowionego ponad podziałami partyjnymi i w konsensusie. Dobre prawo może powstać jedynie w wyniku rzetelnych konsultacji. Nie jest możliwe rzetelne i sumienne przygotowanie dobrego prawa w krótkim czasie.

  Uważamy, iż prawo oświatowe powinno być stanowione rzetelnie i sumiennie. Jest to możliwe tylko ponad podziałami partyjnymi. Dlatego też wnioskujemy o zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej i możliwość głosowania zgodnie z wiedzą i sumieniem.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Reforma w takim kształcie będzie oznaczać dla samorządów gigantyczny wysiłek organizacyjny i wielkie, nieplanowane wydatki, i to w momencie, gdy priorytetem winna być możliwie najlepsza absorbcja prorozwojowych środków unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020. Zaś dla wspólnot samorządowych oznaczać będzie sytuację niepewności, zagubienia i utraty zaufania do organów samorządu.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Uwagi Stołecznego Towarzystwa Oświatowego
  Zamiar likwidacji gimnazjów uważamy za nietrafny, ponieważ po trudnych początkach gimnazja stały się ośrodkami nowoczesnej edukacji z kadrą wyspecjalizowaną w pracy z uczniami. Sukcesy polskich gimnazjalistów nie pozostawiają wątpliwości co do rezultatów kształcenia w większości tego typu szkół.

  Ogromny zakres zmian całej struktury szkolnej został zaproponowany bez pogłębionej analizy sytuacji, a niezwykle krótki czas realizacji reformy zapowiada zamieszanie i dezinformację. Zmiana ustroju oświaty powinna być wprowadzana z odpowiednim, co najmniej 3 letnim vacatio legis.

  Tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
  Stowarzyszenie negatywnie ocenia projekt ustawy i protestuje przeciw likwidacji ok. 7,5 tysiąca gimnazjów, kształcących na poziomie ponadpodstawowym ok. 1 mln uczniów.

  Stowarzyszenie zwraca również uwagę, że zmiany ustroju szkolnego spisują na straty efektywną edukację
  uczniów obecnych klas 5 i 6 - będą oni realizować tymczasową (nie istniejącą jeszcze i mającą małe szanse na dobre przygotowanie w tak krótkim czasie) podstawę programową.

  Tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia ruchu Społecznego "Obywatele dla edukacji"
  Oświatą nie powinna być elementem z natury zmiennego układu politycznego. Restrukturyzacja szkół nie podniesie jakości edukacji. Ważne są nowoczesne narzędzia edukacji, których w proponowanej reformie brakuje: podnoszone kompetencje nauczycieli, pielęgnowany bezprzemocowy system monitorowania jakości pracy szkół, czyli ewaluacje zamiast kontroli kuratoryjnych.

  Tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji Przestrzeń dla Edukacji dotycząca projektu zmian w ustawie o systemie oświaty
  W toczącej się debacie na temat zmian w ustawie, nie pojawiają się żadne argumenty merytoryczne, uzasadniające zakres proponowanych zmian.

  Minister Zalewska, uzasadniając reformę powołuje się na ustalenia z debat „Rodzic. Uczeń. Nauczyciel. Dobra zmiana”, niestety do dziś dnia raporty z tych spotkań nie zostały upublicznione, wobec czego jakiekolwiek powoływanie się na ustalenia z tychże debat, jest nieuprawnione.

  Tekst opinii wraz z uwagami szczegółowymi poniżej.
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich
  Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich wyraża stanowczy sprzeciw wobec reform wprowadzanych obecnie w systemie oświaty. Uważamy, że nie odpowiadają na potrzeby uczniów i nie służą dobrze poprawie standardów kształcenia.

  Pełen tekst opinii poniżej.