Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1044)

Pobierz tekst ustawy

Ustawa została przyjęta przez Sejm 2 grudnia br. 7 grudnia Senat przyjął ją z dwoma poprawkami. Ustawa została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konsytucyjnego z wnioskiem o ocenę jej zgodności z Konstytucją. 16 marca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny uznał projekt za zgodny z Konstytucją.

Projekt ustawy został zgłoszony przez posłów partii Prawo i Sprawiedliwość. Wprowadza możliwość zarejestrowania u wojewody zgromadzenia na 3 lata, rezerwując określone miejsce i czas.  W tym czasie nie mogłyby być organizowane inne zgromadzenia.

Decyzję o rejestracji zgromadzeń cyklicznych będzie podejmował wojewoda. We wniosku o rejestrację zgromadzenia cyklicznego powinno się uzasadnić, że „ma ono na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”.

 • Komunikat
  Dlaczego zasady organizowania zgromadzeń publicznych są istotne dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego? Opracowanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Od chwili wejścia w życie nowelizacji wojewoda mazowiecki wydał ponad 30 decyzji o zakazie zgromadzeń z uwagi na ich kolizję ze zgromadzeniami cyklicznymi. Co istotne, wszystkie decyzje dotyczyły demonstracji organizowanych w trybie uproszczonym, a te nigdy nie mogą być zakazane.

  Co więcej, większość decyzji została wydana na krótko przed rozpoczęciem zgromadzenia lub nawet w jego trakcie, co uniemożliwiało organizatorowi odwołanie się i uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu przed terminem demonstracji.Taka sytuacja prowadzi do naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 • Opinia
  Opinia Przyjaciela Sądu (Amicus Curiae) złożona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w sprawie rozpatywanej przez Sąd Najwyższy
 • Stanowisko
  Stanowisko organizacji społecznych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 r. ws. Ustawy o zgromadzeniach
  Znowelizowane przepisy ustawy o zgromadzeniach są nadmiernym i niczym nieuzasadnionym ograniczeniem podstawowych wolności obywateli, jakim jest wolność organizowania publicznych zgromadzeń.

  Sprzeciwiamy się oddaniu władzy państwowej prawa do podejmowania arbitralnej i nie podlegającej odwołaniu decyzji o ograniczaniu tej wolność poprzez uprzywilejowanie zgromadzeń cyklicznych cieszących się poparciem władz państwowych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Komentarz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy prawo o zgromadzeniach
  Naszym zdaniem, nowelizacja ustawy godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń. Ustawa tworzy hierarchię zgromadzeń, na czele której stawia zgromadzenia cykliczne, które będą stanowiły ograniczenie innych nie-cyklicznych zgromadzeń.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Wniosek
  Wniosek Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją
 • Stanowisko
  Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  Uznajemy za szczególnie groźne naruszanie wolności obywatelskich poprzez ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych (ustawa w toku prac parlamentarnych), pozbawienie mediów publicznych pluralistycznego charakteru oraz rozszerzenie ingerencji w życie prywatne obywateli w drodze nowelizacji ustawy o policji.

  Pełen tekst uchwały poniżej.
 • Apel
  Apel 194 organizacji pozarządowych do Prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach
  Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych, a ich przeprowadzenie będzie uzależnione od zgody wojewody, będącego przedstawicielem Rady Ministrów w terenie. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Apel
  List przewodni do apelu organizacji pozarządowych do Prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach
  Pokładamy nadzieję, że jako strażnik Konstytucji i osoba zdecydowanie sprzeciwiająca się ograniczeniom wolności zgromadzeń podczas prób nowelizacji ustawy w Sejmie w latach 2012 i 2014 nie podpisze Pan znowelizowanej ustawy, stając niezmiennie na gruncie ochrony zagwarantowanych Konstytucją RP podstawowych praw obywatelskich.

  Pełen tekst listu poniżej,
 • Stanowisko
  Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej
  Nowelizacja wprowadza zmiany, które budzą poważne wątpliwości do do ich zgodności z Konstytucją. W szczególności nowelizacja ingeruje w istotę wolności zgromadzeń - kluczowej wolności w państwie demokratycznym.

  W uzasadnieniu nowelizacji brakuje argumentów usprawiedliwiających wprowadzanie tak istotnych ograniczeń wolności konstytucyjnych.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych nr 26/2016
  Porozumienie wyraża zdecydowanie negatywną opinię o uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach ze względu na wyraźną możliwość naruszenia przez nią konstytucyjnej wolności zgromadzeń oraz nierówne traktowanie organizatorów zgromadzeń.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Oświadczenie prasowe Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
  Dyrektor Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy OBWE, Michael Georg Link oraz Komisarz ds. Praw Człowieka Rady Europy, Nils Muižnieks wezwali władze w Polsce do zapewnienia dłuższego czasu na konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi środowiskami, na które wpłyną nowe przepisy.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  „Gwarantowanie sobie przez władzę publiczną pierwszeństwa w organizowaniu w danym miejscu i czasie zgromadzeń zaprzecza obywatelskiemu prawu do kontrmanifestacji i swobodnemu wyrażaniu poglądów” – ocenia Danuta Przywara, prezes HFPC.

  Tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Rzecznika Praw Obywalskich
  Projekt nie powinien zostać uchwalony, ponieważ proponowane w nim rozwiązania są niezgodne z Konstytucją i międzynarodowym standardem wyznaczającym zakres wolności zgromadzeń.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Wojewoda będzie autorytatywnie i arbitralnie decydował o tym, czy dopuścić zorganizowanie innego, niepublicznego zgromadzenia. Władza publiczna będzie miała monopol na odbycie zgromadzenia w określonym miejscu i czasie.

  Naruszenie wolności zagwarantowanej konstytucyjnie i międzynarodowo w omawianym zakresie jest szczególnie jaskrawe w stosunku do tzw. zgromadzeń spontanicznych, stanowiących reakcję opinii publicznej na bieżące wydarzenia.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  Apel organizacji pozarządowych do Senatorów o zatrzymanie dalszych prac nad ustawą prawo o zgromadzeniach i odrzucenie jej w całości.
  Stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce
  W okresach między wyborami powszechnymi wolności polityczne takie jak wolność słowa, stowarzyszeń i pokojowych zgromadzeń stanowią ostatnie narzędzie wyrażania krytyki działań władzy przez społeczeństwo.

  Obecna nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach godzi w istotę wolności pokojowych zgromadzeń. Tworzy bowiem hierarchię, na czele której stawia zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.