Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

 • Opinia
  Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw człowieka
  Projekt prowadzić będzie do systemowego naruszania praw tych cudzoziemców zawartych w prawie międzynarodowym.

  Chodzi w szczególności o brak skutecznego środka odwoławczego od decyzji o odmowie udzielenia ochrony, jak również automatyczna detencji niemal wszystkich cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Opinia
  Odpowiedź Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na uwagi MSWiA
  Niepokój HFPC budzi m.in. brak możliwości skutecznego zaskarżenia przez cudzoziemca decyzji o uznaniu jego wniosku za niedopuszczalny oraz brak
  skutecznie działającego systemu pomocy prawnej dla osób ubiegających się o ochronę
  międzynarodową.
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP)
  Należy zauważyć, że cudzoziemiec deklarujący chęć ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy nie może być także karany za brak odpowiednich dokumentów uprawniających do wjazdy.

  Niezbędne jest też zagwarantowanie cudzoziemcowi obligatoryjnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz do rozprawy przed niezależnym sądem/trybunałem.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Wystąpienie Amnesty International do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Od 2016 r. Amnesty International otrzymuje doniesienia, jak również sama udokumentowała, faktyczne nieprawidłowości w procedurach granicznych oraz zbiorowe wydalenia na przejściu granicznym Terespol-Brześć.

  Wydalenia te stanowią źródło poważnych obaw, gdyż zawracanie ludzi na granicy bez zachowania stosownych procedur oraz rozważenia indywidualnej sytuacji w jakiej się znajdują jest zabronione na podstawie prawa unijnego i międzynarodowego.

  Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania stosowanej praktyki oraz do wprowadzenia zasadniczych zmian do projektów nowelizacji prawa dotyczącego osób ubiegających się o ochronę w Polsce.

  Pełen tekst wystąpienia poniżej.