Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (UC91)

Prace nad projektem nowelizacji trwają od stycznia 2017 r. Projekt zawiera przepisy wprowadzające tzw. procedury graniczne, co do zasady przewidujące pozbawienie wolności cudzoziemca wnioskującego o udzielenie mu ochrony międzynarodowej, który złożył taki wniosek na granicy.

Projektowane rozwiązania zawierają także upoważnienie do przygotowania list bezpiecznych krajów trzecich oraz bezpiecznych krajów pochodzenia. Cudzoziemcy nie będą mieli również zapewnionego prawa do skutecznego środka odwoławczego przed sądem.

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Przedstawiony projekt będzie zniechęcał uchodźców do poszukiwania ochrony w Polsce. Natomiast biorąc pod uwagę znaczący wzrost liczby uchodźców na świecie spowodowany konfliktami zbrojnymi oraz prześladowaniami, Polska powinna w duchu międzynarodowej solidarności nie tylko ich przyjmować, ale i zapewniać im odpowiednią ochronę.

  Pełen tekst opinii poniżej
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  W procedurze granicznej cudzoziemiec nie będzie mógł złożyć odwołania od negatywnej decyzji do organu wyższego rzędu. Będzie on miał jedynie 7 dni na sporządzenie po polsku skargi do sądu. Co ważne, skarga taka nie zatrzyma jego deportacji. Narusza to konstytucyjne prawo do środka odwoławczego, a także prawo unijne.

  Pełen tekst opinii poniżej.