Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

  • Opinia
    Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
    Projekt ten przewiduje możliwość powoływania przez Prezesa NFZ specjalnych zespołów koordynacyjnych, które będą m.in. kwalifikowały pacjentów do programów lekowych z wykorzystaniem leków refundowanych oraz podejmowały decyzje o wyłączeniu pacjenta z takiego programu.

    Zdaniem Fundacji przepis ten jest zbyt lakoniczny, aby mógł spełniać standardy konstytucyjne. Nie reguluje on nawet tak kluczowych kwestii, jak skład zespołów, podstawowe zasady ich procedowania, możliwość odwołania się od ich decyzji czy sposób ustalania kryteriów kwalifikacji do i wyłączania z programu lekowego.

    Tekst opinii poniżej.