Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk sejmowy nr 477)

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

Projekt został złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej.  W projekcie nie ulega zmianie obecna procedura powoływania władz mediów publicznych. Po pierwsze – nie może być zgody na wyłączenie z tego procesu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, konstytucyjnego organu stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiu i telewizji. Po drugie konieczne jest zachowanie kadencyjności organów spółki, a ewentualne odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej może nastąpić jedynie w wyniku zaistnienia jasno określonych w ustawie okoliczności. Otwarte, jawne konkursy na członków zarządu bądź rady nadzorczej są najlepszą metodą na zminimalizowanie politycznych wpływów i nacisków na media publiczne.

  • Opinia
    Opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji