Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Pobierz tekst projektu

Jest to jedna z pakietu ustaw, które wprowadzają szereg zmian do obecnego systemu ochrony przyrody. Zmiany obejmują przede wszystkim:

a) likwidację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrekcji regionalnych, zastąpienie ich nową instytucją o ograniczonych kompetencjach,

b) daleko idące zmiany w wydawaniu ocen oddziaływania na środowisko,

c) zniesienie kontroli w sprawach dotyczących ochrony przyrody nad Lasami Państwowymi,

d) drastyczne ograniczenie możliwości udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.