Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenie Sędziów Themis
  Proponowana regulacja sprawi, że w odbiorze społecznym i międzynarodowym powstanie ewidentna proceduralna nadrzędność Ministra Sprawiedliwości nad Radą Programową Szkoły, dodatkowo nieograniczona żadnymi kryteriami (związanymi z kwalifikacjami wskazywanych sędziów).

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
  Projektowane regulacje prawne dają Ministrowi Sprawiedliwości – politykowi i przedstawicielowi władzy wykonawczej – atrybut decydującego wpływu na karierę i awans zawodowy asesora sądowego.

  W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa projekt pozostaje w sprzeczności z zasadą trójpodziału władzy wyrażoną w art. 10 i art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  Apel sygnatariuszy Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych do Prezydenta
  Zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa.

  Wyrażamy ufność, że Prezydent RP, będąc najwyższym strażnikiem Konstytucji Rzeczypospolitej, podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych prawników.

  W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Pełna treść apelu poniżej.

 • Stanowisko
  Stanowisko nr 3/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
  Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża zaniepokojenie kierunkiem zmian zaproponowanych w wymienionym projekcie.

  W szczególności wątpliwości budzą próby preferowania aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nad osobami, które odbyły aplikację sądową na tzw. starych zasadach, jak również nad tymi którzy byli zatrudnieni na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

  Pełna treść stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów
  Zgodnie z treścią art. 60 Konstytucji RP obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Zasada równego dostępu do służby publicznej będzie zakłócona, gdy okaże się, że asystenci sędziów i referendarze sądowi będą mieli zamkniętą drogę awansu zawodowego.

  Pełen tekst opinii poniżej.

Wspólne oświadczenie organizacji sędziowskich w sprawie ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy dotyczącej sądów.

Wybór sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm może doprowadzić do ich uwikłania w politykę. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów to nie przywilej, lecz gwarancja dla obywatela, że jego sprawę będzie rozpatrywał sędzia wolny od nacisków ze strony polityków. Przywołane rozwiązania są zaprzeczeniem tej konstytucyjnej wartości.

Pod listem podpisały się: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych PRO FAMILIA.

Pełen tekst stanowiska poniżej.