Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

  • Projekt przewiduje znacząco zaostrzenie sankcji przewidzianych za popełnienie przestępstwa.
  • Projekt zakłada zaostrzenie odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynu karalnego. Odchodzi tym samym od filozofii postępowania w sprawach nieletnich opartej na wychowawczym celu tego postępowania.  Projekt zawiera wyeliminowanie z dyrektyw wymiaru kary wychowawczego celu kary. Jest to niezgodne z Międzynarodowym Paktem Praw Człowieka i Obywatela.
  • Projekt przewiduje możliwość orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia. Rozwiązanie to jest niezgodne z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  • Stanowisko
    Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
    Proponowane zmiany stanowią więc przykład przenoszenia zachowań politycznych, o charakterze często wręcz populistycznym, na obszar zainteresowania prawa karnego. Ich charakterystycznym elementem jest przemilczanie faktów, niepowoływanie się na jakiekolwiek badania naukowe uzasadniające kreowane tezy, a także zastępowanie merytorycznej debaty próbą gry na emocjach społecznych za pomocą haseł o charakterze politycznym.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.