Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 293)

1 maja 2016 r. kończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. Projekt dotyczy wzmocnienie ochrony ziemi rolnej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne. Zdaniem projektodawcy – Rządu RP obecne przepisy nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze i istnieje obawa, że wśród obcokrajowców oraz mieszkańców miast pojawi się wzmożone  zainteresowanie zakupem ziemi jako formy lokaty kapitału.

 • Opinia
  Opinia Prokuratorii Generalnej
  Tytuł projektu nie oddaje istoty regulacji ani jej zakresu. Zadem artykuł projektu ustawy nie definiuje Zasobu Własności Skarbu Państwa. Nie jest również jasne,co oznacza "wstrzymanie sprzedaży nieruchomości" (czy obejmuje również czynności przygotowujące do sprzedaży np. wydzielenie części nieruchomości) oraz "względy społeczno-gospodarcze" mające uzasadniać zgodę ministra na sprzedaż nieruchomości. Brak precyzji i definicji może prowadzić do trudności w prawidłowej realizacji zapisów ustawy.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Banków Spółdzielczych
  Zmiany określone w projekcie negatywnie wpłyną na dostępność kredytów dla rolników. Banki pozbawione możliwości swobodnego posługiwania się nieruchomościami zabezpieczającymi kredyty, utrudnią lub wstrzymają finansowanie dla rolnictwa. Z uwagi na szeroką definicję nieruchomości rolnej, projektowane rozwiązanie będzie dotyczyło znacznego procenta nieruchomości w Polsce.
 • Opinia
  Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
  Projekt wymaga wielu istotnych zmian, uzupełnień i konkretyzacji. Ich wprowadzenie przesądzi o zgodności tej ustawy z wzorcami konstytucyjnymi, standardami prawa europejskiego oraz prawidłami systemowymi prawa polskiego i dobrej legislacji.

  Kierunek i zakres niezbędnych korekt został w tej opinii wskazany i po ich wprowadzeniu projekt powinien zostać skierowany do dalszych etapów rządowego procesu legislacyjnego.