Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pobierz tekst projektu

Jest to zmieniony projekt, który wcześniej miał nazwę projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt uwzględnia uwagi Rady Ministrów i w tym kształcie został przekazany do Sejmu.

 • Stanowisko
  Stanowisko Związku Miast Polskich
  Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

  Projekt zawiera rozwiązania, które będą prowadzić do nieprzewidywalnych długotrwałych skutków w obszarze współpracy i wspierania sektora obywatelskiego przez administrację publiczną, w tym samorządy Projekt ustawy powinien zostać poddany szerokiej dyskusji z organizacjami pozarządowymi i samorządami, najlepiej w formule wysłuchania publicznego.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)
  Władza wykonawcza wydaje się mieć decydujący wpływ na zarządzanie Narodowym Instytutem i jego funkcjonowanie, w związku z czym w opinii zaleca się ponowne rozważenie obecnej struktury nadzorczej i organizacyjnej.

  W międzynarodowych zaleceniach oraz dobrych praktykach w zakresie wsparcia publicznego dla stowarzyszeń wskazuje się, że za przydział środków publicznych lub zasobów powinny być odpowiedzialne różne podmioty, w miarę możliwości niezależne od wpływów rządu, nie zaś jeden organ wykonawczy.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przyjęcie projektu ustawy w obecnym kształcie będzie stanowiło odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzi systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Apel
  List organizacji pozarządowych do posłów z apelem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu
  Projekt Narodowego Centrum nie rozwiązuje problemów, z którymi podejmujący aktywność społeczną obywatele borykają się w swojej działalności od lat.

  Zamiast pracą nad rządową strategią wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zajęto się pracami nad powołaniem instytucji, która dysponować ma środkami finansowymi na działania obywatelskie w sposób mniej przejrzysty niż to się działo dotychczas.

  Pełen tekst listu poniżej,

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pobierz tekst projektu

Projekt przewiduje powstanie nowej instytucji – Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która będzie instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Projekt wprowadza nowy tryb konkursowy, w którym wnioski organizacji będą oceniane przez ekspertów wybranych przez Prezesa Narodowego Centrum (rozdział IV projektu).

 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich
  Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich zwraca uwagę na brak dialogu z przedstawicielami organizacji obywatelskich przy jego tworzeniu.

  Przedstawiony projekt ustawy jest realizacja interesu politycznego aktualnie rządzących i jest zaprzeczeniem dialogu w kluczowych sprawach dla sektora organizacji obywatelskich.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Komunikat
  Raport z konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Stanowisko
  Stanowisko Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa w Gliwicach
  Projekt ustawy o Narodowym Centrum jest propozycją zaprzeczającą rozwojowi takiego społeczeństwa i propozycją przejęcia całkowicie kontroli nad inicjatywami obywatelskimi przez władzę czysto polityczną.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postę
  Z powodu braku precyzji zapisów projektowana Ustawa w dużej mierze stwarza ryzyko pogorszenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych Most
  Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (w dalszej części NCRSO) w założeniach ma służyć realizacji programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jednak do tej pory nie przyjęto żadnych tego typu programów więc zakładanie obecnie instytucji do ich realizacji wydaje się niegospodarne a przede wszystkim przedwczesne.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
  Proponowany w projekcie kształt Rady Narodowego Centrum oznacza upolitycznienie III sektora i polityczny charakter Centrum.

  Pełen tekst stanowiska poniżej

 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Integracji TRIANON PL
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
  Należy uszczegółowić zapis, w jakich sytuacjach prezes NC może zarządzić okresową kontrolę/wstrzymanie finansowania projektu - w celu zapewnienia przejrzystości postępowania.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko
  Jako stowarzyszenie reprezentujące małe organizacje uważamy, że skład Rady Narodowego Centrum powinien być ponownie przedyskutowany.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi Stowarzyszenia Euro-Concret
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Konkursy ogłaszane przez NCRSO winny mieć formę otwartych konkursów ofert według zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.pdf
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności proponowane w projekcie mechanizmy nie zapewniają stosowania zasad efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy rozdzielaniu funduszy.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Federacja proponuje ustalenie proporcji 50/50 udziału sektora obywatelskiego w stosunku do reprezentantów administracji w kolegialnych organach Narodowego Centrum.

  Nadrzędnym celem zmian legislacyjnych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a jest to możliwe w znaczącym stopniu także przy stosowanym w praktyce partycypacyjnym podejściu także do zarządzania programami, funduszami, przy podejmowaniu merytorycznie istotnych decyzji.
 • Stanowisko
  Uwagi Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności projekt mocno zagraża organizacjom pozarządowym poprzez dopuszczenie do realizacji przedsięwzięć społecznych podmiotów komercyjnych lub partii politycznych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP
  Konfederacja pozytywnie ocenia kierunek zmiany sektora pozarządowego, którego etapem jest powołanie Narodowego Centrum. Proces ten się dopiero zaczyna i aby przebiegał poprawnie potrzebny jest dialog na jego dalszych etapach.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)
  Stowarzyszenie ocenia projekt negatywnie i popiera stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowej wobec niniejszego projektu.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Jeleniogórska Promenada Bobru
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności proponowane w projekcie mechanizmy nie zapewniają stosowania zasad efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy rozdzielaniu funduszy.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Sedeka
  Fundacja ocenia projekt negatywnie i popiera stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowej wobec niniejszego projektu.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku
  Fundacja ocenia projekt negatywnie i popiera stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowej wobec niniejszego projektu.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi zebrane podczas konsultacji projektu w Zielonej Górze
  Konsultacje społeczne były przeprowadzone zbyt szybko i w sposób nie wystarczający. Projekt jest niezgodny z zasada pomocniczości, ponieważ zadania NCRSO może realizować niższy szczebel władzy państwowej.

  Pełen tekst z uwagami poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Opinia Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności projekt ustawy nie rozwiązuje istniejących problemów III sektora.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Zdążyć z Pomocą
  Fundacja popiera krytyczne stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). Wiele propozycji, m.in. tryb konkursowy lub mechanizmy kontrolne, jest na tyle niedookreślone, że pozwalają na dowolną ich interpretacje.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Jagniątków
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności autorytarny styl zarządzania NCRSO to wypaczenie idei współpracy i budowania konsensusu z organizacjami.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Aktywny Senior
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności niepokoi niejasny i nieprecyzyjny zapis projektu nt. możliwości natychmiastowego zerwania umowy realizacji zadania z konkursu NCRSO.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Autonomia
  Proponowane w projekcie mechanizmy nie zapewniają jednak stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy rozdzielaniu funduszy. Nie gwarantują także bezpiecznych warunków umowy dla podmiotów otrzymujących dofinansowanie.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacja Eudajmonia
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności niejasne procedury finansowania organizacji przez NCRSO niosą za sobą zagrożenie likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności
  przez część organizacji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowski Federacji Polskich Banków Żywności
  Zaproponowany układ liczbowy członków Rady Narodowego Centrum utrzymuje, podkreśla marginalną rolę organizacji pozarządowych nie wzmacnia ich funkcji kontrolnych i eksperckich oraz nie buduje i nie rozwija dialogu obywatelskiego z uwzględnieniem proporcjonalności stron.
 • Stanowisko
  Stanowisko Federacji Małopolskiej Pozarządowej
  Konsultowanie niewielkiego wycinka planowanych reform, bez konsultacji szerszej całości, w sposób uzasadniony
  budzi nasze zdziwienie i niepokój. Na przykład nie są znane szczegółowe założenia Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ma być podstawą programową działania Narodowego Centrum.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA
  Organizacja podpisuje się pod uwagami Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i negatywnie ocenia projekt. W szczególności projekt bardzo mocno zagraża organizacjom pozarządowym poprzez
  dopuszczenie do realizacji projektów podmiotów komercyjnych lub partii politycznych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Projekt ustawy nie rozwiązuje istniejących problemów III sektora. Ponadto zapisy projektu są jzbyt ogólnikowe – co może powodować uznaniowość w ich interpretacji.

  Autorytarny styl zarządzania NCRSO stanowi wypaczenie idei współpracy i budowania konsensusu z organizacjami.Prezes Centrum ma zbyt duży zakres kompetencji i brak wyraźnie wskazanych jego ograniczeń. Nie jest jasne o jakim charakterze rozstrzygnięcia wydaje i czy podlegają one zaskarżeniu oraz w jakim trybie.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Opinia Instytutu Spraw Publicznych
  W uzasadnieniu do ustawy w żaden sposób nie wyjaśniono, w jaki sposób powołanie Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w przedstawionym kształcie ma służyć łatwiejszemu rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów sektora.

  Z lektury projektu ustawy wnosić można natomiast, iż
  proponowane rozwiązania będą prowadziły do dodatkowego pogłębienia obserwowanych obecnie problemów.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Federacji Inicjatyw Oswiatowych
  Federacja pozytywnie opiniuję ideę powołania Narodowego Centrum. Projekt wymaga jednak zmian w zakresie powoływania Prezesa i Rady Narodowego Centrum. Władze Centrum powinny być wybierane w wyborach powszechnych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Caritas Polska
  System oceny wniosków jest nieklarowny. Ponadto rada Narodowego Centrum posiada niewielkie kompetencje a jej skład marginalizuje przedstawicieli NGO. Przepisy projektu budzą wątpliwości co do stosowania przez narodowe Centrum zasad pomocniczości, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności.

  Pełen tekst opinii poniżej
 • Stanowisko
  Stanowisko Klubu Jagiellońskiego
  Nie sposób pominąć faktu, że sam tryb prac nad projektem ustawy w tak wrażliwym obszarze pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie negatywnie należy ocenić fakt opracowania projektu bez uprzedniego przyjęcia jego założeń przez Radę Ministrów, jak i dopuszczenie do sytuacji, w której obywatele przez ok. trzy tygodnie znali kształt proponowanej regulacji nie na podstawie oficjalnej publikacji na stronach rządowych, lecz jedynie dzięki „przeciekowi” i publikacji jednego z serwisów internetowych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Rada powinna opiniować projekty ustaw i rozporządzeń, które są efektem rozpatrzonych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, przed wysłaniem projektów do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  Rada uważa, że dopiero rzetelna odpowiedź na wszystkie wniesione uwagi, zarówno przez organizacje pozarządowe jaki i związki samorządowe pozwoli na wypracowanie przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w pełni merytorycznej opinii o przedłożonym projekcie.
 • Stanowisko
  Stanowisko Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Działania NCRSO nie będą poddane skutecznej kontroli społecznej. W projekcie nie przewiduje się żadnych mechanizmów kontrolnych z istotnym udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
  Projekt ustawy nie proponuje żadnych wymogów w zakresie kompetencji kierowniczych Prezesa Narodowego Centrum, czego skutkiem może być powołanie na to stanowisko osoby bez żadnego doświadczenia w tym zakresie. Prezes Narodowego Centrum powinien przyznawać dotacje w trybie określonym zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a nie w trybie dowolnym (na co pozwala projekt).

  Z powodu braku precyzji zapisów projektowana ustawa w dużej mierze stwarza ryzyko pogorszenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Kontekst i sposób prowadzenia konsultacji społecznych tego projektu może tworzyć klimat niepokojący organizacje, jako próba naruszenia zasad dialogu i regresu wielu rozwiązań wypracowanych w ostatnich kilkunastu latach.

  Istotny niepokój budzi propozycja tworzenia odrębnego trybu zlecania zadań publicznych będącego, co może spowodować utratę transparentności i przejrzystości finansowania zadań publicznych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Federacji Inicjatyw Oświatowych
  Proponujemy, aby Prezes i Członkowie Rady Narodowego Centrum byli wybierani w wyborach powszechnych przeprowadzanych poprzez internet spośród osób rekomendowanych przez ogólnopolskie federacje lub co najmniej 10 organizacji lokalnych i powoływani przez Prezesa Rady Ministrów.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko partnerstwa na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego
  Projekt ustawy daje mniejsze gwarancje przestrzegania przywołanych zasad efektywności, uczciwej konkurencji i jawności niż obecnie obowiązujące przepisy. Nowy tryb konkursowy opisany jest bardzo ogólnie. NCRSO będzie miało także prawo przyznawania środków bez konkursu i nie tylko organizacjom pozarządowym ale też np. przedsiębiorcom.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Warszawskiej Rady działalności Pożytku Publicznego
  Enigmatyczna formuła nowego trybu przekazywania środków, bez wskazania szczegółowych rozwiązań i standardów – w tym zasad sprawozdawczości z realizacji zadań – stwarza zagrożenie instrumentalnego i nierównego traktowania organizacji pozarządowych i skrajnie nietransparentnego dystrybuowania środków publicznych.

  Niezrozumiały i niepokojący jest ogólnikowy zapis, iż Prezes NCRSO będzie uprawniony do wstrzymania finansowania jednoosobowo, jeżeli uzna, że środki są wydatkowane niezgodnie z umową.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Klon/Jawor
  Projekt nie powinien być dalej procedowany. W projekcie proponuje się m.in. wadliwe rozwiązania, niepasujące charakterem do wartości jakie pielęgnuje społeczeństwo obywatelskie. Projekt kreuje nową procedurę konkursową niespełniającą standardów przejrzystości i równości.

  Posługuje się również wieloma zwrotami niedookreślonymi i niezdefiniowanymi. Tak skonstruowany akt prawny rodziłby wiele trudności interpretacyjnych.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
  Szczegółowa analiza projektu prowadzi do konkluzji, że projektowane rozwiązania zamiast ułatwić organizacjom korzysta nie z funduszy publicznych, w rzeczywistości im to utrudnią ze względu na nieprzejrzystość procedur przyznawania dotacji.

  W konsekwencji może to prowadzić do przyznania środków publicznych organizacjom pozarządowym wybranym z innych względów niż kryteria merytoryczne, obniżenia jakości zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków publicznych oraz wydatkowania środków publicznych nieefektywnie i nieprzejrzyście.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Grupy Zagranica
  Wiele istotnych propozycji (na przykład tryb konkursowy lub mechanizmy kontrolne) jest na tyle niedookreślonych,
  że zezwala na dowolną ich interpretację.

  Grupa Zagranica popiera krytyczne uwagi wobec przedmiotowego projektu przedstawione w załączonym poniżej dokumencie pt. Stanowisko partnerstwa „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych” w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego (do pobrania poniżej).

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Fundacji dr Bogusława Federa
  Brak jest przejrzystego i właściwego sformułowana kompetencji Rady NCRSO oraz jej funkcji, w tym także tych stanowiących, regulacyjnych oraz nie jasna jest relacja nadzoru wobec Prezesa NCRSO. Tym samym i jej rola w nadzorze i odpowiedzialność jest bardzo mała.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
  Proponowane w projekcie mechanizmy nie zapewniają stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy rozdzielaniu środków publicznych dla organizacji pozarządowych. Nie gwarantują także bezpiecznych warunków umowy dla podmiotów otrzymujących dofinansowanie.

  Projekt nie rozwiązuje problemów organizacji pozarządowych a tworzy nowe.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)
  NOT popiera stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oceniające negatywnie projekt o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 • Stanowisko
  Stanowisko partnerstwa „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych” w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego
  Proponowane rozwiązania nie zapewniają stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Nie gwarantują także bezpiecznych warunków umowy dla podmiotów otrzymujących dofinansowanie.

  Proponowana treść ustawy nie odpowiada na problemy opisane w uzasadnienia do niej. Ponadto udział strony społecznej w monitorowaniu pracy Narodowego Centrum, jak i w pracach nad samą ustawą jest marginalizowany.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.

Zmieniony projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych został zmieniony w następującym zakresie:

 • Zwiększono liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie Narodowego Centrum z 2 do 5. Po zmianach Rada będzie składać się z 11 osób, w tym 4 przedstawicieli rządu, 1 przedstawiciela Prezydenta, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych powołanych przez Prezesa Rady Ministrów i 1 przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego (art. 9 projektu).
 • Z projektu wykreślono część o odrębnym trybie konkursowym i ekspertach Centrum – obecnie projekt zawiera przepis mówiący o tym, że środki będące w dyspozycji Centrum będą wydatkowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 28 projektu).
 • Komunikat
  Raport z konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zmieniony projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Instytut Wolności"

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

W porównaniu do poprzednich wersji projekt wprowadza Komitet ds. Pożytku Publicznego i przyznaje szerokie uprawnienia dla Przewodniczącego tego Komitetu.

Przewodniczący m.in. będzie powoływał Dyrektora Narodowego Centrum i przyjmował kluczowe dokumenty strategiczne Narodowego Centrum.

 • Apel
  Apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Rady Ministrów o nieprzyjmowanie projektu tej ustawy
  Wiele organizacji już teraz odbiera obecną sytuację jako bałagan, który odbije się niekorzystnie na prowadzonej przez nie działalności. Obawy wynikają też z informacji, że Fundusz Inicjatyw Obywatelskich czeka przerwa i że po gruntownych zmianach ruszy on dopiero w połowie przyszłego roku.

  Mamy nadzieję, że jeśli Centrum w ogóle powstanie, to po przygotowaniu Narodowej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Strategii przedyskutowanej z organizacjami pozarządowymi w szerokiej debacie i prawdziwie partnerskiej atmosferze.

  Wnosimy o nie przyjmowanie projektu ustawy na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 czerwca.