Projekt ustawy o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442)

pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

pobierz projekt - przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 444)

pobierz projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy 443)

Projekt przewiduje istotne zmiany prawno -organizacyjne w strukturze mediów publicznych. Powstanie sześcioosobowa Rada Mediów Narodowych, której przypadnie dwoista rola:  będzie zarządzać Funduszem Mediów Publicznych  i będzie nadzorować 20 instytucji mediów narodowych pod względem należytego pełnienia misji publicznej, zgodności z prawem i gospodarności.

Projekt jest elementem tzw. dużej ustawy medialnej – pakietu trzech projektów:  o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i projektu przepisów wprowadzających ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Proponowana regulacja może zagrażać konstytucyjnej swobodzie wypowiedzi stanowiącej jeden z filarów i konstytutywną przesłankę demokratycznego społeczeństwa.

  Należy zwrócić uwagę na brak konsultacji społecznych projektu i nietransparentny sposób jego przygotowania.

  Niektóre sformułowania określające zadania mediów narodowych mogą być trudne do pogodzenia. Przykładowo obowiązek „przeciwdziałania wypaczaniu obrazu historii Polski”, może stać w sprzeczności z realizacją innych zadań mediów narodowych, w szczególności z obowiązkiem „sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej”.

  Projekt nakłada na narodowe instytucje radiofonii i telewizji obowiązek upowszechniania stanowiska Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrów. Tak daleko idące uprawnienia podmiotowe budzą wątpliwości w zakresie niezależności mediów publicznych.

  Projekt wprowadza nowy organ - Radę Mediów Narodowych, której kompetencje w części pokrywają się z kompetencjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Projekt może zatem być traktowany jako próba ominięcia Konstytucji i osłabienia konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 • Apel
  Apel Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych - koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych
  Apel do Wice-prezesa Rady Ministrów - Piotra Glińskiego o wywiązanie się z obietnic i przeprowadzenie w Sejmie wysłuchania publicznego w sprawie poselskich projektów ustaw o mediach narodowych i składce audiowizualnej, oceny skutków regulacji i konsultacji społecznych.
 • Apel
  Apel Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych - koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych
  Apel do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie poselskich projektów ustaw o mediach narodowych i składce audiowizualnej.

  Nowy kształt mediów publicznych musi być wypracowany w publicznej debacie z udziałem obywateli, twórców i odbiorców, środowisk obywatelskich, edukacyjnych, nauki i kultury.
 • Stanowisko
  Stanowisko i apel Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych - koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych
  Apel do wszystkich polityków i wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie o szczególną ostrożność i rozwagę w przygotowywaniu nowych rozwiązań systemowych i uwzględnianie w nich głosu opinii publicznej. Bez zdefiniowania na nowo misji publicznej i charakteru usług świadczonych dla widzów i słuchaczy oraz zapewnienia gwarancji jakości programowej nie uda się przekonać obywateli do powszechnej opłaty audiowizualnej, która zastąpiłaby niefunkcjonujący już dziś model abonamentowy, ani zyskać ich zaufania.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Projekt ogranicza rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uprawnienia związane z nadzorem nad realizacją misji publicznej powierza Radzie Mediów Narodowych.

  Jest to niezgodne z art. 217 Konstytucji, zgodnie z którym organem odpowiedzialnym za realizację misji mediów publicznych mediów jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 • Komunikat
  Stenogram z wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o mediach narodowych