Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia

 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Klon Jawor
  Rozporządzenie wprowadza zupełnie nowe procedury ubiegania się o dofinansowanie zadań publicznych – zawierające dobre rozwiązania praktykowane przez innych grantodawców, co oceniamy jako dobre.

  Jednakże budzi nasz niepokój, że pomija ono zupełnie Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest nieprecyzyjne i wbrew nazwie nie zawiera szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
  Nieuzasadniony w procedurze oceny wniosków pełnych jest element konsultacji przewidziany w paragrafie 14. Daje on możliwość dostosowania wniosku do oczekiwań Instytucji Zarządzającej przed jego oceną, co podważa ideę i sens konkursu. Element konsultacji może pojawić się po wyborze wniosku do finansowania, w celu uzgodnienia szczegółów realizacji zadania.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Wprowadzenie nowego trybu przekazywania środków publicznych następuje w oparciu o przepisy ustawy o grach hazardowych. Jednak zastosowanie tego trybu będzie wiązało się ze złamaniem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która dopuszcza stosowanie wyłącznie trybu przewidzianego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
  Pozytywnie oceniając ogólny kierunek przedstawionych propozycji, zwracamy jednocześnie uwagę m.in. na niebezpieczeństwa dużego stopnia arbitralności i nieprzejrzystości procesu podejmowania decyzji. Dotyczy to szczególnie niejasnej roli Instutucji Zarządzającej w procesie oceny wniosków.

  Projekt zawiera również niejasne kryteria wyboru podmiotów zapraszanych na tzw. „konsultacje” w trakcie oceny wniosków oraz niejasny jest charakter i rola tych konsultacji. Niewystarczająco określony jest tryb uproszczony.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.