Projekt Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2019

 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
  Wprowadzenie nowego kryterium "ogólnej oceny pomysłu" jest niezgodne z ustawą o Narodowym Instytucie Wolności, która w art. 30 ust. 1 i 4 zawiera zamkniętą i jednoznaczną listę kryteriów oceny wniosków. Nowe kryterium wykracza poza tą listę.

  Niezależnie od kwestii niezgodności z ustawą o NIW chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że propozycja nowego kryterium wprowadza podwójny standard oceniania ofert. Zgodnie z propozycją, nowa ocena literowa będzie miała pierwszeństwo przed oceną punktową. Nie wiadomo, na jakiej podstawie eksperci mają określić, czy pomysł, który oceniają pozytywnie, jest "wartościowy" (litera A) czy "szczególnie wartościowy" (litera S). Nie wiadomo też, czy i jakie instrukcje otrzymają eksperci do przyznawania tych ocen.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
  Proponujemy usunięcie pierwszego z kryteriów merytorycznych w postaci ogólnej oceny pomysłu i wykreślenie związanych z nim postanowień.

  Wnioski nie powinny być oceniane zgodnie z tym kryterium, a w szczególności nie powinno być ono nadrzędne względem pozostałych kryteriów.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.