Projekt nowelizacji Regulaminu Prac Rady Ministrów

Pobierz tekst projektu

Pobierz uzasadnienie do projektu

Regulamin prac Rady Ministrów jest jednym z najważniejszych aktów normatywnych w polskim systemie prawa, ponieważ określa m.in. zasady tworzenia przez rząd aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z projektem rząd nie będzie miał obowiązku przygotowywania założeń i testu regulacyjnego do projektów ustaw. Rząd zrezygnował z konsultowania projektu.

  • Stanowisko
    Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji
    Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji negatywnie oceniają propozycję Rady Ministrów zmian w regulaminie pracy Rady Ministrów.

    Zwracają szczególną uwagę, że rezygnacja z zasady przygotowywania założeń do projektów ustaw oznacza poważne ograniczenie etapu procesu legislacyjnego, na jakim prowadzona jest diagnoza i analiza problemu, określenie celów dokonywanej interwencji, rozważenia dostępnych opcji rozwiązania problemu (w tym niewymagających zmiany prawa) oraz wybór i zaplanowanie optymalnych rozwiązań.

    Niezbędnym elementem prawidłowego procesu legislacyjnego jest oparcie decyzji na faktach, przejrzystość i partycypacyjność, co powinno skutkować wysoką jakością powstającego prawa.