Projekt nowej ustawy o zgromadzeniach

Projekt został podpisany przez  posłów niezrzeszonych, posłów Nowoczesnej, PIS i Kukiz15.

W projekcie nie pojawia się (obecny w obowiązującej ustawie) podział na zgromadzenia „zwykłe”, zgromadzenia cykliczne i zgromadzenia spontaniczne. Nowa ustawa proponuje tylko jeden rodzaj zgromadzeń najbardziej zbliżony do zgromadzeń spontanicznych.

W projekcie zgromadzenie zdefiniowane jest jako „zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska” (art. 1 ust 2). „Organy państwa ani samorządu terytorialnego nie mają prawa zakazać odbycia zgromadzenia, przymusowo ingerować w jego przebieg ani go rozwiązać” (art. 2 ust. 1).