Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce
  Sposób, w jaki są prowadzone prace nad reformą sądownictwa przez większość parlamentarną budzi zgorszenie. Odnosi się to zarówno do trwających miesiącami niejawnych negocjacji między przedstawicielami rządzącej partii i Prezydentem RP, dotyczących formalnie wniesionych do Sejmu przez niego niezgodnych z Konstytucją projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i do jakości debaty sejmowej.

  Tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Oświadczenie 28 organizacji pozarządowych w sprawie zmian dotyczących sądownictwa
  Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.

  Jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w Konstytucji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)
  W Opinii zawarto spostrzeżenie, że niektóre z przepisów poddanych ocenie są ze swojej natury niezgodne z międzynarodowymi standardami oraz zobowiązaniami dotyczącymi niezależności sądownictwa. Jeśli Projekt Ustawy zostałby przyjęty w obecnym kształcie, istotnie poważyłyby one zasady podziału władzy i praworządności w Polsce.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
  Liczne przepisy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają Konstytucję RP, a jego przyjęcie w obecnym kształcie będzie szkodliwe dla systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

  Zmiany ustroju i zasad funkcjonowania Sądu Najwyższego powinny być wprowadzane ze szczególną dbałością o zachowanie zasad podziału władzy, niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Oświadczenie Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Żadna bowiem prezydencka propozycja projektów przedstawionych przez niego już po zgłoszonych wetach, nie usuwa niekonstytucyjnych elementów rozwiązań proponowanych wcześniej przez parlament. Przeciwnie, niemal wszystkie zmiany łamią podstawowe zasady konstytucyjne.

  Pełen tekst oświadczenia poniżej.
 • Opinia
  Porównawcze zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym opracowane przez INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
  W zestawieniu przedstawiono najważniejsze zmiany przewidziane w przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawie o Sądzie Najwyższym. Zostały one porównane z obowiązującym stanem prawnym oraz z rozwiązaniami zawartymi w zawetowanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym.