Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Pobierz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
  Projekt prezydencki przewiduje, że sędziów do KRS będzie wybierał Sejm. Zdaniem Stowarzyszenia jest to nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów Konstytucja RP postawiła KRS. Skład Rady nie może być uzależniony wyłącznie od decyzji pozostałych władz.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce
  Sposób, w jaki są prowadzone prace nad reformą sądownictwa przez większość parlamentarną budzi zgorszenie. Odnosi się to zarówno do trwających miesiącami niejawnych negocjacji między przedstawicielami rządzącej partii i Prezydentem RP, dotyczących formalnie wniesionych do Sejmu przez niego niezgodnych z Konstytucją projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i do jakości debaty sejmowej.

  Tekst stanowiska poniżej.
 • Opinia
  Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego
  Podstawowym konstytucyjnym zadaniem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Prawidłowa realizacja tego obowiązku byłaby znacząco utrudniona, a wręcz niemożliwa, gdyby skład Rady był wyłaniany z pominięciem przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

  Zgodnie z Konstytucją wybór 15 członków KRS powinien być dokonywany wyłącznie przez środowisko sędziowskie i że nie może być on powierzony podmiotom niezwiązanym z władzą sądowniczą, a w szczególności chodzącym w skład władzy ustawodawczej lub wykonawczej.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Oświadczenie 28 organizacji pozarządowych w sprawie zmian dotyczących sądownictwa
  Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.

  Jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w Konstytucji.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Porównawcze zestawienie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa opracowane przez INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
  Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w całości narusza Konstytucję RP.

  Rozwiązania zaproponowane w projekcie podnoszą stopień upolitycznienia KRS oraz stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zachowania elementarnych standardów niezależności sądów i niezawisłości sędziów w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Komunikat
  Oświadczenie Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Żadna bowiem prezydencka propozycja projektów przedstawionych przez niego już po zgłoszonych wetach, nie usuwa niekonstytucyjnych elementów rozwiązań proponowanych wcześniej przez parlament. Przeciwnie, niemal wszystkie zmiany łamią podstawowe zasady konstytucyjne.

  Pełen tekst oświadczenia poniżej.