Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 106)

Zobacz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego
  Negatywna ocena podwyższenia wieku szkolnego. Sześciolatki powinny rozwijać swój potencjał w szkole i są do tego dobrze przygotowane. Pozostanie sześciolatków w przedszkoli będzie oznaczał brak miejsc w przedszkolach dla dzieci trzyletnich. Wątpliwy wydaje się również pomysł pozostawienia dziecka na drugi rok w klasie pierwszej.
 • Opinia
  Opinia Związku Powiatów Polskich
  Niepokój budzi tempo prac and projektem. Kurator oświaty nie powinien być osobą decydującą o lokalnej polityce oświatowej. W szczególności nie powinien mieć decydującego wpływu na decyzje w sprawie likwidacji lub przekształceń szkół - decyzje te powinny zostać pozostawione samorządom działającym pod społecznym nadzorem mieszkańców.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji
  Na decyzji o podwyższeniu wieku szkolnego do 7 roku życia straciłyby dzieci z terenów cywilizacyjnie zaniedbanych, których najbliższe środowisko w niewystarczającym stopniu stymuluje rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Zmiany dotyczące kuratora oświaty wiążą się z centralizacją władzy kosztem samorządności mieszkańców. Jest to szkodliwe dla rozwoju systemu edukacji uwzględniającego lokalną i regionalną specyfikę i potrzeby.
 • Opinia
  Opinia Fundacji Przestrzeń dla Edukacji
  Zniesienie obowiązku przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich to działanie, które obniża możliwości wyrównania szans edukacyjnych dzieciom z rodzin defaworyzowanych, o niskich kompetencjach wychowawczych, o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Ponadto trudna jest sytuacja dzieci
  urodzonych w 2009 r., które są już w obowiązku szkolnym-zmiany wiążą się dla nich z konsekwencjami emocjonalnymi i społecznymi.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
  Aprobata przywrócenia obowiązku szkolnego dziecka od 7 roku życia. Wątpliwości mogą się pojawić jedynie co do alternatywnych rozwiązań dotyczących dzieci urodzonych w roku 2009.
 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Związków Zawodowych
  Poparcie dla proponowanego przez posłów powrotu do poprzedniego stanu prawnego dotyczqcego rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dzieci 7-letnie. Aprobata propozycji zapisów, które dotyczą wzmocnienia kompetencji kuratora oświaty.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
  Zasadą powinno być się rozpoczynania przez dziecko nauki w wieku 6 lat, ponieważ dziecko w tym wieku jest gotowe do nauki czytania i pisania (przy zachowaniu prawa rodziców do wnioskowania o odroczenie o rok obowiązku szkolnego). Wprowadzenie dodatkowego rocznika (sześciolatków) do przedszkoli uniemożliwi zapewnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-letnich.
 • Opinia
  Opinia Rzecznika Praw Dziecka
  Zmiany w edukacji nie powinny być wynikiem pospiesznych działań i decyzji. Zmiany powinny uwzględniać dobro dzieci, w szczególności dzieci ze środowisk defaworyzowanych i wszystkich trzylatków, którym powinno być zapewnione miejsce w przedszkolu.
 • Stanowisko
  Stanowisko Związku Miast Polskich
  Sprzeciw wobec zamiaru przywrócenia terminu obowiązku szkolnego dziecka na rok kalendarzowy, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzja o terminie posłania dziecka do szkoły powinna zostać pozostawiona rodzicom. Jednocześnie decyzja ta powinna być podejmowana odpowiednio wcześnie, aby gminy mogły właściwie przygotować szkoły na przyjęcie konkretnej liczby dzieci.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji Rzecznik Praw Dziecka
  Projekt ustawy wytycza dobry i pożądany społecznie kierunek zmian. Zabrakło rozwiązań dla dzieci urodzonych w I połowie roku 2008, które jako 6-latki obligatoryjnie rozpoczęły naukę w I klasie. Istnieje również konieczność zapewnienia realnej możliwości wyboru rodziców sześciolatków między przedszkolem a I klasą.
 • Stanowisko
  Stanowisko Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
  Tak szeroko planowane zmiany wymagają czasu na ich przygotowanie (min. 2 lata). Podwyższenie wieku rozpoczynania edukacji szkolnej, powodujące jednocześnie ograniczenie dostępu do publicznych przedszkoli młodszych roczników, w szczególności trzylatków, może spowodować ograniczenie szans rozwojowych dzieci. Za niecelowe należy uznać wymaganie uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przez rodziców, którzy chcą, by ich dziecko rozpoczęło naukę szkolną w wieku 6 lat.
 • Apel
  Apel Zespołu Pedagogiki Społecznej działający przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
  Apel do Premier RP o zaniechanie podwyższania wieku szkolnego.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Edukacji Elementarnej przy Polskiej Akademii Nauk
  Proponowane zmiany w oświacie powinny mieć głębokie, merytoryczne uzasadnienie i nie mogą być wynikiem pospiesznych decyzji. Należy podnosić jakość kształcenia nauczycieli w zakresie wczesnej edukacji i zmieniać kulturę edukacji szkolnej i przedszkolnej. Należy odejść od modelu transmisyjnej edukacji, sprzecznej z potrzebami współczesnego życia i zastąpić go konstruktywistycznym i partycypacyjno-demokratycznym dialogiem wychowawczym.