Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154)

Pobierz projekt w formacie pdf

 • Opinia
  Opinia Biura Analiz Sejmowych
  Rozwiązania zawarte w projekcie nie wynikają z prawa Unii Europejskiej (nie są obowiązkowe w świetle prawa Unii Europejskiej).
 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Opiniowana regulacja nie spełnia warunków minimalnych sprecyzowanych przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 23/11.
 • Opinia
  Stanowisko Fundacji Panoptykon
  Rozwiązania zaproponowane w projekcie rodzą daleko idące wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP i prawem UE.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Projekt nie spełnia wymagań określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r. oraz z dnia 30 lipca 2014 r. Jest również niegodny z prawem Unii Europejskiej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Amnesty International
  Projekt poszerza uprawnienia służb do inwigilacji i stoi w sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych
  Projekt zawiera nowe propozycje , są pogłębią stan niezgodności ustawy o policji z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej.
 • Opinia
  Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej
  Rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji prowadzić będą do
  poważnych ograniczeń w korzystaniu przez obywateli z ich praw i wolności konstytucyjnych, w tym prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji.
 • Opinia
  Opinia Głównego Inspektora Danych Osobowych
  W projekcie brakuje niezależnej kontroli państwa nad uzyskiwaniem przez policję i służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, co może prowadzić do nadużyć. W tym zakresie projekt nie realizuje wymogów minimalnych określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r.
 • Opinia
  Stanowisko Fundacji Panoptykon
  Projekt jest niezgodny z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej, w tym zagwarantowaną w Karcie praw podstawowych ochroną danych osobowych i prywatności.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
  Niewątpliwie projekt ogranicza standardy ochrony praw i wolności obywatelskich. Rozwiązania przyjęte przez projektodawcę nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 sygn. akt K 23/11.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i innych ustaw (druk nr 3765)

pobierz tekst

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 147)

Pobierz tekst ustawy

Pobierz tekst ustawy ujednolicony (uwzględniający zmiany)

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość pozyskiwanie danych internetowych w celu „wykrywania, pozyskiwania, ścigania i wykrywania przestępstw”, a w niektórych wypadkach także w celu prowadzenia działań analitycznych. Wprowadza możliwości pozyskiwania danych internetowych (np. informacji o odwiedzanych stronach i wyszukiwanych informacjach) za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (tzw. bezpiecznego łącza) bez informowania o fakcie ich pobrania osób, których dane dotyczą. Ustawa ogranicza kontrolę sądów nad korzystaniem przez służby z danych do wyrywkowej i nieobligatoryjnej kontroli następczej (już po uzyskaniu danych przez uprawnione służby), a także nie nakłada obowiązku zniszczenia danych pobranych niezgodnie z prawem.

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
 • Stanowisko
  Wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
  Naczelnej Rady Adwokackiej wnioskuje o uznanie za niezgodne z Konstytucją przepisów ustawy dotyczących zasad gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą adwokacką.