Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy nr 166)

Projekt dotyczy wprowadzenia nowych przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego: Sąd Najwyższy orzeka w kwestii zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; sędziowie TK są wybierani większością 2/3 w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów (większość kwalifikowana); rozszerzenie składu TK do 18 sędziów; Prezesa i Wiceprezesa TK powołuje Prezydent spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału.

 • Opinia
  Krajowa Rada Sądownictwa
 • Opinia
  Naczelna Rada Adwokacka
 • Opinia
  Prokurator Generalny
 • Opinia
  Sąd Najwyższy

Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1928)

Ustawa skraca termin przeprowadzenia wyboru sędziów TK w 2015 roku, ogranicza kadencję prezesa Trybunału z sześciu do trzech lat i wprowadza możliwość jego jednorazowej reelekcji. Ustawa wygasza też kadencję obecnych prezesa i wiceprezesa Trybunału.

 • Wniosek
  Wniosek Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Wyrok
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 35/15
 • Stanowisko
  Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2217)

Ustawa nowelizuje zasady orzekania TK: nakłada obowiązek orzekania w niemal wszystkich sprawach w pełnym składzie sędziowskim i w kolejności wpływania spraw (a nie ich wagi), podwyższa liczbę sędziów składu pełnego z 9 do 13 osób, wprowadza w miejsce zwykłej większości wymóg większości 2/3 składu sędziowskiego do wydania prawomocnego wyroku.

 • Wniosek
  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
 • Wniosek
  Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
 • Wniosek
  Wniosek Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Izby Radców Prawnych
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Fundacji im. Stefana Batorego
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Prokuratora Generalnego
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją.
 • Stanowisko
  Stanowisko Fundacji im. Stefana Batorego
  Sposób uchwalenia ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowił zaprzeczenie rzetelnego procesu tworzenia prawa. Obejmujący zaledwie trzy doby czas prac parlamentarnych nad nowelizacją był rażąco krótki, co uniemożliwiało podjęcie rozważnych i odpowiedzialnych decyzji prawodawczych. Tryb prac nad ustawą był wadliwy, ponieważ poprawki zgłoszone w trakcie tych prac znacznie wykraczały poza pierwotny zakres nowelizacji. Nowelizacja, zawarta w ustawie zwykłej, stanowi w rzeczywistości próbę zmiany ustroju konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej, określonego w ustawie zasadniczej.
 • Wyrok
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 47/15)
  Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją ustawę z dnia 22 grudnia 22 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

  Trybunał przyjął za podstawę orzekania bezpośrednio stosowalne przepisy Konstytucji oraz zaskarżoną ustawę o Trybunale, z wyłączeniem przepisów, które dotyczą trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i mogłyby mieć zastosowanie w rozpatrywanej sprawie. Nie jest bowiem dopuszczalne, aby te same przepisy były równocześnie podstawą i przedmiotem orzekania.
 • Opinia
  Opinia Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej)
  Opinia zawiera analizę i rekomendacje dotyczące kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Rekomendacje dotyczą m.in. bezzwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Apel
  Apel Krajowej Izby Radców Prawnych
  Apel do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, w szczególności zrealizowanie zaleceń wskazanych w opinii Komisji Weneckiej przedstawionej w dniu 11 marca 2016 r. Zalecenia Komisji Weneckiej dotyczą m.in. bezzwłocznej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Apel
  Apel Naczelnej Rady Adwokackiej
  Apel do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
 • Stanowisko
  Stanowisko Prokuratora Generalnego ws. działań Trybunału Konstytucyjnego
  Prokurator Generalny nie akceptuje działań podejmowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Nie będzie uczestniczył w postępowaniach prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Trybunał nie orzeka na podstawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r. Sytuacja ta może natomiast stać się przedmiotem kontroli przestrzegania prawa przeprowadzonej przez Prokuratora Generalnego (który jednocześnie jest Ministrem Sprawiedliwości).
 • Wniosek
  Wniosek grupy posłów z partii Nowoczesna do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją
 • Wniosek
  Wniosek grupy posłów z partii Platforma Obywatelska do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją