Poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - projekt posłów PiS

Pobierz tekst projektu (druk sejmowy nr 558)

Pobierz tekst projektu w wersji przyjętej przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 24 czerwca 2016 r. (druk nr 691)

Pobierz tekst projektu w wersji przyjętej przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 6 lipca 2016 r. (druk nr 693)

 • Opinia
  Opinia Krajowa Rady Radców Prawnych
  Niektóre z rozwiązań dotyczące zasad działania Trybunału Konstytucyjnego stanowią powtórzenie przepisów uznanych przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją.

  Proponowane rozwiązania stanowią ponadto przejaw głębokiej ingerencji władzy wykonawczej w funkcjonowanie władzy sądowniczej. Zgodnie z projektem Prezydent i Prokurator Generalny mieliby prawo nie tylko inicjować postępowania przed Trybunałem (tak jak jest obecnie) ale mieliby również wpływ na sposób rozpatrywanie spraw. Sam sposób funkcjonowania Trybuły byłby dysfunkcjonalny, m.in ze względu na to, że rozpatrywanie sprawy nie mogłoby się odbyć wcześniej niż 60 dni od jej wniesienia, gdy sprawy powinny powinny rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
  Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę, że w świetle Konstytucji Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem władzy publicznej, mającym kompetencje do ostatecznego i wiążącego wszystkie podmioty rozstrzygania o zgodności prawa z Konstytucją. Rada wyraża obawę, że niektóre z projektowanych przepisów uniemożliwią Trybunałowi wywiązywanie się z tej funkcji.
 • Opinia
  Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej
  Projekt pozostaje w sprzeczności z Konstytucją, w szczególności zasadą samodzielności Trybunału wobec władzy wykonawczej (jako konsekwencji zasady trójpodziału władzy - art. 10 i 173 Konstytucji). Rada zauważa, że kompromis polityczny niezgodny z Konstytucją nie doprowadzi do trwałego rozwiązania problemów prawnych.
 • Opinia
  Opinia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Komunikat
  Notatka Biura Trybunału Konstytucyjnego dotycząca analizy poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • Opinia
  Opinia Sądu Najwyższego
  Projekt ignoruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. Projektodawcy uznają, że orzeczenie to ich nie wiąże, nie jest powszechnie obowiązujące i nie podlega wykonaniu. Stanowisko to jest niezgodne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Weneckiej. Sejm RP ani tym bardziej grupa posłów nie są uprawni do oceny, czy wyroki Trybunału są wiążące.
 • Stanowisko
  Uwagi Biura Trybunału Konstytucyjnego o głównych problemach prawnych wynikających z projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Stanowisko
  Stanowisko Komitetu Helsińskiego i członków zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Zdaniem Komitetu Helsińskiego i zarządu HFPC projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w wersji z 29 czerwca w trwały sposób paraliżuje ten organ, uzależniając jego bieżące funkcjonowanie (kolejność rozpatrywania spraw i wyznaczanie tempa pracy) od doraźnych, sterujących decyzji Prezydenta, prokuratora generalnego i premiera, zaś na skutek wprowadzenia prawa weta czterech sędziów skutkującego odraczaniem rozpoznania sprawy – w trwały sposób daje możliwość nierozpatrywania spraw niewygodnych dla rządu i kierownictwa politycznego partii rządzącej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Przyjęcie projektu pogłębi kryzys konstytucyjny poprzez swą jawną niezgodność z Konstytucją. Szczególne zastrzeżenia budzi to, że proponowany projekt zawiera powtórzenie rozwiązań uznanych zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i Komisję Wenecką za naruszające zasadę niezależności sądu konstytucyjnego od innych władz. Opinia szczegółowo omawia przepisy projektu, które są niezgodne z Konstytucją.
 • Opinia
  Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Analiza projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prowadzi do wniosku, że treść proponowanych przepisów w wielu miejscach jest zbieżna z regulacjami uznanymi już przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, przede wszystkim w wyroku z 9 marca 2016 r. (sygn. akt K 47/15).
 • Apel
  Wystąpienie Prezesa TK prof. A. Rzeplińskiego na posiedzeniu Sejmu 5 lipca br, podczas debaty w II. czytaniu projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada uzależnienie Trybunału Konstytucyjnego od woli innych władz i uniemożliwia mu sprawne działanie. Tym samym faktycznie znosi jego rolę jako strażnika Konstytucji, będącej najwyższym prawem Rzeczypospolitej.
 • Apel
  Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
  Z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Trybunał Konstytucyjny powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji.
  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego apeluje o szybkie rozwiązanie sporu w duchu i zgodnie z obowiązującą Konstytucją.
 • Opinia
  Opinia Biura Trybunału Konstytucyjnego - uwagi o głównych problemach prawnych wynikających z projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Stanowisko
  Stanowisko Kampanii przeciw Homofobii
  Kampania wyraża zaniepokojenie działaniami partii rządzącej, która zmierza do pozbawienia Trybunału Konstytucyjnego niezależności. Trybunał pełni w państwie rolę bezpiecznika. Chroni m.in. przed wprowadzaniem przepisów naruszających prawa człowieka, w tym prawa osób LGBT. Niezależności Trybunału jest gwarancją utrzymania standardu ochrony praw osób LGBT w Polsce.