Poselski projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 963) - projekt posłów PiS

Pobierz tekst projektu wraz z uzasadnieniem

Projekt modyfikuje ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca br. W projekcie odstąpiono od szeregu rozwiązań, których zgodność z Konstytucją została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny i Komisję Wenecką (m.in. orzekanie większością 2/3 głosów, rozpatrywania spraw wg. kolejności wpływu czy uzależniania rozprawy od obecności Prokuratora Generalnego).

Projekt natomiast nie odnosi się do kluczowych kwestii stanowiących oś kryzysu konstytucyjnego – publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca oraz zaprzysiężenia przez Prezydenta trzech sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji.