Poselski projekt o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 158)

Zobacz tekst projektu

 • Opinia
  Opinia Biura Analiz Sejmowych
  Projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej w zakresie, ponieważ wprowadza wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez członków zarządów publicznej radiofonii i telewizji.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Określona w projekcie zmiana dotycząca powoływania zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych bezpośrednio przez Ministra Skarbu wpłynie na ograniczenie wolności słowa i prawa do informacji. Doprowadzi również do pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych. Jest to sprzeczne ze standardami europejskimi, zgodnie z którymi media powinny być w jak największym stopniu wolne od wpływów politycznych, co jest warunkiem ich niezależności i pluralistycznego charakteru. Projekt nie był konsultowany społecznie.
 • Stanowisko
  Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Projekt nie odnosi się do problemów mediów publicznych - wprowadza jedynie mechanizmy pozwalające na natychmiastowe powołanie nowych władz w spółkach publicznej radiofonii i telewizji. Zgodnie z projektem Minister Skarbu Państwa będzie mógł bez ograniczeń wprowadzać zmiany personalne we władzach spółek związanych z mediami publicznymi. W projekcie odchodzi się od postępowań konkursowych na stanowiska we władzach spółek, nie ma również wymogu kadencyjności, która gwarantowałaby stabilność kadrową.