Petycja dotycząca odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Inicjatywa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Inicjatorzy stoją na stanowisku, że  Adam Bodar – Rzecznik Praw Obywatelskich sprzeniewierzył się ślubowaniu, stawiając interes subkultury LGBT ponad konstytucyjne gwarancje wolności gospodarczej i wolności sumienia.

  • Stanowisko
    Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie podważania pozycji RPO
    Działania zmierzające do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich godzą w powagę urzędu i niezawisłość tej instytucji, a tym samym osłabiają poziom ochrony podstawowych praw wszystkich obywateli.

    Inicjatywa zmierzająca do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest poparta żadnymi poważnie uzasadnionymi argumentami. Jak na ironię, głównym podnoszonym przez wnioskodawców zarzutem jest wzorcowe wręcz wywiązywanie się przez Rzecznika Praw Obywatelskich z zadań w zakresie równego traktowania.

    Pełen tekst stanowiska poniżej.