Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej

  1. Wyrok ma przełomowe znaczenie. W szczególności, Trybunał przesądził w nim, że okoliczności, w jakich członkowie Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: KRS) zostali wybrani, oraz sposób, w jaki KRS funkcjonuje, mogą podlegać ocenie z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. Z wyroku jednoznacznie wynika, że KRS musi dawać wystarczające gwarancje niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.
  2. Wyrok jest kolejnym orzeczeniem, w którym Trybunał uznaje, że chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji tych ostatnich, to wciąż przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie mają obowiązek dotrzymywania zobowiązań wynikających dla nich zprawa Unii Europejskiej.

Pełen tekst opinii poniżej.