Niepowołanie przez Prezydenta sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa

W dniu 22 czerwca 2016 Prezydent odmówił powołania trzynastu sędziów sądów niższego rzędu na stanowiska w sądach różnych szczebli. Sędziowie, wskazani byli przez Krajową Radę Sądownictwa. Kandydaci ci przeszli pomyślnie przez proces wyboru i nominacji przez Radę, w którym również aktywną rolę odgrywało środowisko sędziów poprzez głosowanie kandydatury na zgromadzeniach sędziów. Co więcej, decyzja Rady o przedstawieniu kandydatów, którzy pomyślnie przeszli proces wyboru zawierała uzasadnienie.

 • Stanowisko
  Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie odmowy powołania sędziów przez Prezydenta
  Sposób powoływania sędziów oraz praktyka urzeczywistniania awansu zawodowego mają podstawowe znaczenie dla ochrony zasady niezawisłości sędziowskiej i pozycji władzy sądowniczej.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w odróżnieniu od Krajowej Rady Sądownictwa nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego.

  Arbitralna decyzja Prezydenta o odmowie powołania sędziów powoduje, że proces nominacji sędziowskich staje się mniej transparentny i bardziej podatny na wpływy polityczne.

  Pełen tekst stanowiska dostępny jest pod adresem:

  http://www.iustitia.pl/uchwaly/1327-stanowisko-odmowa-prezydenta
 • Stanowisko
  Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich
  Członkowie Kongresu wyrazili sprzeciw wobec arbitralnej odmowy powołania przez Prezydenta kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Przeciwstawiają się również decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odmówił zaprzysiężenia wybranych zgodnie z prawem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

  Takie działania Prezydenta stanowią krok do upolitycznienia funkcji sędziego oraz ograniczenia niezawisłości sędziowskiej.

  Pałen tekst uchwały poniżej.
 • Stanowisko
  List Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników prof. Moniki Pinto na temat obecnej sytuacji w Polsce
  Zdaniem Fundacji trwający od prawie roku kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla niezależności całego wymiaru sprawiedliwości.

  Fundacja zwraca się z prośbą do Specjalnej Sprawozdawczyni o przyjrzenie się sytuacji w Polsce i, w miarę możliwości, wypracowania rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych i wydarzeń uderzających w niezależność sędziowską z ostatnich miesięcy.

  Pełen tekst listu w języku angielskim poniżej.
 • Stanowisko
  Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2016 r.
  Możliwość podejmowania przez Prezydenta arbitralnej decyzji o niepowołaniu sędziów byłaby niezgodna Konstytucją.

  Brak uzasadnienia postanowienia Prezydenta odmawiającego powołania dziesięciorga sędziów oraz nieprzekazanie Krajowej Radzie Sądownictwa informacji o przyczynach podjętej decyzji narusza transparentność procesu nominacyjnego oraz może być odbierana jako arbitralna decyzja Prezydenta, stwarzając niebezpieczeństwo podobnych sytuacji w przyszłości.

  Pełen tekst uchwały poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko nr 20/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu sędziego
  Arbitralna decyzja Prezydenta o odmowie powołania sędziów spowoduje, że proces nominacji sędziowskich staje się mniej transparentny i bardziej podatny na wpływy polityczne.

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie powołania sędziów nie zawiera nadto motywów, ani uzasadnienia, które jest elementem obligatoryjnym każdej decyzji władzy publicznej.
 • Apel
  List z dnia 12 sierpnia 2016 przesłany do Prezydenta RP przez międzynarodowe stowarzyszenie sędziów Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)
  Zasada niezawisłości sędziowskiej, bez przestrzegania której nie ma mowy o zachowaniu praworządności, jest cechą konstytucyjną demokracji na świecie. W celu przestrzegania tej zasady konieczne jest wzmocnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów również w procesie prawidłowego toku nominacji sędziów.

  MEDEL oczekuje, że Pan Prezydent zrobi wszystko co w jego mocy, aby zagwarantować niezależność sądownictwa, przestrzeganie i realizację decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z tym prosi o ponowne rozważenie swojej decyzji i przyjęcie ślubowania od sędziów zaproponowanych prze Krajową Radę Sądownictwa do nominacji.

  Pełen tekst listu poniżej.